ModaMust have

JDFASHIONFREAK - 5 must have na jesień

JDFASHIONFREAK – pro­fe­sjo­na­list­ka w każ­dym calu, jej blog i insta­gram są bar­dzo spój­ne a wszyst­kie zdję­cia – w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne. Jej styl jest kla­sycz­ny, lek­ko roman­tycz­ny. Lubi włą­czać do swo­ich sty­li­za­cji kolor. Spe­cjal­nie dla czytelników…

Więcej