ModaNewsroom

Zoom on: Maggie Marilyn

Czy moż­na wyśnić suk­ces mar­ki, któ­ra nie­mal zaraz po zało­że­niu, (zda­la od naj­więk­szych sto­lic mody na świe­cie) we wrze­śniu tego roku roz­po­czy­na sprze­daż na naj­bar­dziej eks­klu­zyw­nej stro­nie z modą onli­ne Net-a-Porter.com? Femi­nist­ka i eko­log. Cicha,…

Więcej