ModaZOOM ON

ZOOM ON Hillier Bartley

Kobie­ta Hil­ler Bar­tley to kobie­ta zawa­diac­ka i nie­prze­wi­dy­wal­na. Pro­jek­tant­ki Luel­la Bar­tley i Katie Hil­ler spo­tka­ły się w latach 90 w Lon­dy­nie i od tej pory są nie tyl­ko naj­lep­szy­mi przy­ja­ciół­ka­mi, ale i współ­pra­cow­ni­ka­mi. Stwo­rzo­na przez…

Więcej