ModaNewsroom

Czy Victoria’s Secret grozi upadek? #ImNoAngel

Lane Bry­ant idzie na woj­nę z bie­liź­niar­skim gigan­tem. Dla­cze­go? Bo zamiast anioł­ków o ide­al­nych kształ­tach woli kobie­ty, któ­rych twa­rze i cia­ła nie pod­da­je się obrób­ce gra­ficz­nej. W ten spo­sób chce hono­ro­wać nas wszyst­kie i uży­wa do tego … hasz­ta­gu.

Więcej