KsiążkiKultura

Książki - poznaj nasze propozycje na lato

Pierw­szy dzień kalen­da­rzo­we­go lata już za nami. Upra­gnio­ny urlop zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. War­to już teraz przy­go­to­wać sobie listę #mustre­ad na ten let­ni czas. Poznaj nasze trzy pro­po­zy­cje, po któ­re na praw­dę war­to się­gnąć! Przyjaciółki…

Więcej