Wywiady

Kasia Zaremba "To jest mój czas"

Kie­dy mia­łam 18 lat zamiesz­ka­łam na trzy lata we Wło­szech. Pra­co­wa­łam jako kel­ner­ka, dzię­ki cze­mu zaro­bi­łam pie­nią­dze na pierw­szy pro­fe­sjo­nal­ny kufer kosme­tycz­ny. Moda to dla Cie­bie: Spo­sób na wyra­że­nie sie­bie, swo­je­go nastro­ju. Inte­re­su­ję się tym, co jest modne,…

Więcej