Uroda

Jak dbać o opaleniznę?

Wie­le z nas wró­ci­ło już z tego­rocz­nych wcza­sów, wie­le dopie­ro je pla­nu­je. Nie­za­leż­nie od tego, czy to nad­mor­ska, czy zdo­by­ta na dłu­gim zwie­dza­niu miast opa­le­ni­zna, war­to o nią zadbać by, po pierw­sze,  wyglą­da­ła pięk­nie i…

Więcej