Moda

Le Faubourg des rêves - podcasty Hermès

W serii wyjąt­ko­wych pod­ca­stów Her­mès, naj­waż­niej­sze posta­ci fran­cu­skie­go domu mody opo­wia­da­ją o swo­ich naj­więk­szych i naj­śmiel­szych marze­niach. Bez wzglę­du na to, jacy są: uto­pij­ni, ludz­cy czy kapry­śni oraz jakie funk­cje peł­nią – każ­dy z nich…

Więcej
Moda

„Footsteps Across the World”, czyli śladami domu mody Hermès

Fran­cu­ski dom mody Her­mès od samych począt­ków, bo już od 1837 roku pozo­sta­je wier­ny  przede wszyst­kim war­to­ściom huma­ni­stycz­nym i rze­mieśl­ni­czej pro­duk­cji.  Swo­bo­da two­rze­nia,  nie­zwy­kły kunszt rze­mieśl­ni­czy, nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nie pięk­nych mate­ria­łów, a tak­że prze­ka­zy­wa­nie per­fek­cyj­ne­go know-how…

Więcej
ModaNewsroom

BUTIK HERMÈS W WARSZAWIE

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my otwar­cie pierw­sze­go buti­ku w tym dyna­micz­nym mie­ście kul­tu­ry, jakim jest War­sza­wa. Otwar­cie odbę­dzie się 28 listo­pa­da 2019 roku i ozna- cza roz­po­czę­cie nowe­go roz­dzia­łu w histo­rii pary­skie­go domu i umoc­nie­nie jego…

Więcej