ModaNewsroom

HE Concept Store w sercu Warszawy - dlaczego warto go odwiedzić?

Euro­pej­ski Bouti­qu­es to nowa prze­strzeń han­dlo­wa Euro­pej­skie­go, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy adres War­sza­wy. Ci, któ­rzy uwiel­bia­ją wysma­ko­wa­ne zaku­py z pew­no­ścią się nie zawio­dą – prze­strzeń peł­na jest bowiem salo­nów naj­bar­dziej luk­su­so­wych marek. To jed­nak nie…

Więcej