Moda

Kampania GAP x Jungle zachęca do wyrażania siebie

W naj­now­szej kam­pa­nii na wio­snę 2024 mar­ka odzie­żo­wa GAP łączy siły z bry­tyj­skim zespo­łem Jun­gle oraz autor­ką hitu “Water” Tylą, aby stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ną kolek­cję modo­wą, któ­ra nie tyl­ko pod­kre­śla indy­wi­du­al­ność, ale tak­że cele­bro­wa­nie ory­gi­nal­no­ści poprzez…

Więcej
Moda

Zac Posen nowym dyrektorem kreatywnym marki GAP

Słyn­ny amerykański pro­jek­tant i ulu­bie­niec gwiazd Hol­ly­wo­od Zac Posen został nowym wice­pre­ze­sem wyko­naw­czym oraz dyrek­to­rem kre­atyw­nym GAP Inc. Jego kre­acje nosi­ły m.in. Sarah Jes­si­ca Par­ker, Michel­le Gwy­neth Pal­trow, Naomi Camp­bell czy Rihan­na. Wie­dza tech­nicz­na i…

Więcej