ModaStyl życia

Relacja z Gali Derby 2017

Tra­dy­cyj­nie, w pierw­szą nie­dzie­lę lip­ca, odby­ła się Gala Der­by na War­szaw­skim Torze na Słu­żew­cu. Oprócz emo­cji zwią­za­nych z goni­twa­mi mło­dych koni i kla­czy,  zain­te­re­so­wa­nie przy­by­łych gości skie­ro­wa­ne było rów­nież na kon­kurs ele­ganc­kich i eks­tra­wa­ganc­kich nakryć…

Więcej