UrodaZdrowie

Pole dance – fitness rewolucja!

Tekst: Moni­ka Koryś Ta nowa i ostat­nio wyjąt­ko­wo popu­lar­na aktyw­ność fizycz­na zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła fit­nes­so­wą modę, gdyż z jed­nej stro­ny pozwa­la wymo­de­lo­wać figu­rę, a z dru­giej zdo­być nowe bądź roz­wi­nąć już posia­da­ne umie­jęt­no­ści tanecz­ne. Może mieć tak­że charakter…

Więcej