Jedzenie

Fleksitarianizm – dieta na lato

Flek­si­ta­ria­nizm to nowy i ostat­nio bar­dzo mod­ny (szcze­gól­nie za gra­ni­cą) spo­sób odży­wa­nia, któ­ry bazu­je na zasa­dach die­ty wege­ta­riań­skiej, ale dopusz­cza spo­ra­dycz­ne spo­ży­wa­nie mię­sa. Nazwa tej die­ty wywo­dzi się od dwóch angiel­skich słów – fle­xi­ble (ela­stycz­ny)…

Więcej