KsiążkiKultura

Top 10. Książki Modowe

Miłość do mody, ta począt­ku­ją­ca, jak i zaawan­so­wa­na, prze­ja­wia się na wie­le spo­so­bów. Dla jed­nych ozna­cza kolej­ną wyma­rzo­ną toreb­kę do kolek­cji, dla innych – pre­nu­me­ra­tę „Vogue’a”.  Etap zain­te­re­so­wa­nia nie ma jed­nak zna­cze­nia, kie­dy cho­dzi o…

Więcej