ModaNewsroom

Akcesoria EDITED x PICO

Efek­tem naj­now­szej kola­bo­ra­cji EDITED tym razem z duń­ską fir­mą biżu­te­ryj­ną Pico jest uni­ka­to­wa kolek­cja akce­so­riów do wło­sów rodem z lat 90-tych. Prze­pięk­na sesja zdję­cio­wa wyko­na­na przez Nico­la­sa Kan­to­ra jest magicz­na i peł­na sprzecz­no­ści – dziewczęca,…

Więcej