Uroda

Nadmierne wypadanie włosów – jak skutecznie walczyć z tym problemem? 

Może mieć pod­ło­że hor­mo­nal­ne, wyni­kać z inten­syw­nych zmian łojo­to­ko­wych skó­ry czy zabu­rzeń wchła­nia­nia – nie­za­leż­nie od przy­czyn nad­mier­ne­go wypa­da­nia wło­sów, trak­tu­je­my je jako pro­blem este­tycz­ny. Choć prze­waż­nie sta­ra­my się wal­czyć z nim na wła­sną rękę,…

Więcej