Styl życiaUroda

Dieta dla płaskiego brzucha

Nasze cia­ło nigdy nie chcia­ło i nie chce być maga­zy­nem tłusz­czu. Utra­ta nad­mier­nej tkan­ki tłusz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na brzu­chu wca­le nie spro­wa­dza się do sto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych sztu­czek. Wystar­czy zasto­so­wać kil­ka pro­stych zasad, a wasz brzuch pozostanie…

Więcej