KsiążkiKultura

Książka, którą warto przeczytać/ Andrea Wulf "Człowiek, który zrozumiał naturę"

Książ­ka, któ­rą dzi­siaj pre­zen­tu­je­my to naj­gło­śniej­sza bio­gra­fia ostat­nich lat. Oprócz pięk­nej okład­ki, zachwy­ca histo­rią życia Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, na któ­re­go cześć nazwa­no mia­sta, rze­ki, pasma gór­skie, prąd oce­anicz­ny, pin­gwi­na, gigan­tycz­ną kała­mar­ni­cę – a nawet morze…

Więcej