ModaStyl życia

Charlotte x The Odder Side - (nie)zwykła historia przyjaźni

War­sza­wa, eks­pan­sja poza sto­li­cę i pro­wa­dze­nie biz­ne­su z przy­ja­ciół­ką to tyl­ko kil­ka z wie­lu rze­czy, któ­re łączą Justy­nę Kosma­lę – współ­wła­ści­ciel­kę Char­lot­te oraz Bry­gi­dę Han­dze­le­wicz – Wacła­wek i Justy­nę Przy­goń­ską – zało­ży­ciel­ki mar­ki The Odder…

Więcej