ModaNewsroomZOOM ON

Calzedonia Legs Show 2019

 8 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 19-ej w Wero­nie odby­ła się dru­ga edy­cja Cal­ze­do­nia Leg Show. Data tego wido­wi­sko­we­go poka­zu nie bez powo­du zbie­gła się z 60. rocz­ni­cą odkry­cia raj­stop. Ten wyjąt­ko­wy wie­czór miał na celu celebrowanie…

Więcej