Moda

BLACK FRIDAY - na co warto polować?

Zda­je się, że ame­ry­kań­ski zwy­czaj ma się dobrze rów­nież w Pol­sce. Czar­ny pią­tek to jedy­na, nie­po­wta­rzal­na szan­sa by jesz­cze przed świę­ta­mi sko­rzy­stać z naj­lep­szych pro­mo­cji – mar­ki spryt­nie kuszą nas raba­ta­mi, zachę­ca­jąc do jak zakupów.…

Więcej
ModaStyl życia

Co warto kupić na Black Friday?

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 24 listo­pa­da, obcho­dzi­my Black Fri­day. To wywo­dzą­ce się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych świę­to, któ­re roz­po­czy­na sezon przy­go­to­wań do Boże­go Naro­dze­nia. Tego dnia w skle­pach może­my liczyć rów­nież na wyjąt­ko­we obniż­ki. Spe­cjal­nie dla…

Więcej