JedzenieStyl życia

Wszystko, co warto wiedzieć o batatach

Bata­ty (łac. Ipo­mo­ea bata­tas), czy­li słod­kie ziem­nia­ki pocho­dzą z Ame­ry­ki Środ­ko­wej,  a obec­nie impor­to­wa­ne są głów­nie z Indii oraz Afry­ki.  Nie są one tak czę­stym gościem na pol­skich sto­łach, jak tra­dy­cyj­ne ziem­nia­ki, ale zysku­ją coraz…

Więcej