ModaZOOM ON

ZOOM ON Alexandre Birman

Jak to się dzie­je, że tą część bran­ży mody zwią­za­ną z pro­jek­to­wa­niem obu­wia cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­li męż­czyź­ni? Jeste­śmy pew­ni, że nikt tak jak oni potra­fi doce­nić pięk­no kobie­cych nóg i zro­zu­mieć, za co poko­cha­ły­śmy te niebotycznie…

Więcej