Szykowna kolekcja okularów przeciwsłonecznych OFF WHITE c/o VIRGIL ABLOH x WARBY PARKER

 

Virgil Abloh, projektant Off-White, architekt oraz dyrektor kreatywny to prawdziwy człowiek renesansu- w ciągu ostatnich czterech lat swoją wiedzę i doświadczenie przekuł w sukces zakładając własny dom mody i współpracując z takimi markami jak m.in. Nike,  Vans czy Moncler. Projektant połączył siły i stworzył najnowszą kolekcja okularów przeciwsłonecznych we współpracy z minimalistyczną i alternatywną marką Warby Parker, która powstała z potrzeby wyprodukowania szykownych okularów przeciwsłonecznych,  rewolucyjnych cenach, na które będzie mógł sobie pozwolić każdy. Czy można było sobie wyobrazić lepsze połączenie?

Kolek­cja pro­stych, pogru­bio­nych czar­nych oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych skła­da się jedy­nie z trzech mode­li: „Małych oku­la­rów”, „Śred­nich oku­la­rów” i „Ogrom­nych oku­la­rów”- wszyst­kie dostęp­ne są w cenie niż­szej niż 100 dola­rów, zgod­nie ze wspól­ną filo­zo­fią marek- dobre pro­duk­ty nie powin­ny ogra­ni­czać się jedy­nie do małych spo­łecz­no­ści. Mimo tego, że każ­dy z nich został zapro­jek­to­wa­ny w tym samym kształ­cie, każ­dy z roz­mia­rów spra­wia, że sta­ją się cha­rak­te­ry­stycz­ne.

Abloh z entu­zja­zmem przy­jął kon­cep­cję stwo­rze­nia oku­la­rów w jed­nym kształ­cie roz­sze­rzo­nym na tyle, któ­re wyra­ża­ją inne emo­cje. Jak to się sta­ło, że mając do wybo­ru współ­pra­cę z wio­dą­cy­mi mar­ka­mi na ryn­ku oku­la­rów- Lin­da Far­row czy Myki­ta, zde­cy­do­wał się na kola­bo­ra­cję z War­by Par­ker? To naj­lep­szy dowód na żywe zain­te­re­so­wa­nie bar­dziej demo­kra­tycz­ny­mi bran­da­mi, znacz­nie bliż­szy­mi luk­su­so­we­mu, ale przede wszyst­kim ulicz­ne­mu sty­lo­wi Off-Wite.

Oku­la­ry dostęp­ne są onli­ne na ofi­cjal­nej stro­nie War­by Par­ker, w skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz w buti­kach  Off-Whi­te Toron­to and Off-Whi­te New York.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy