Styl życiaTechnologia

Szukacie aparatu na wakacje? Nikon przygotował dla was wspaniałą propozycję!

Tekst: Mate­ria­ły Prasowe
Zdję­cia: Mate­ria­ły Prasowe
“Apa­rat Nikon 1 S2 daje zna­ko­mi­tą szan­sę reje­stro­wa­nia ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści w łatwy i nie­za­wod­ny spo­sób. Pod wzglę­dem jako­ści obra­zu apa­rat ten pozo­sta­wia smart­fo­ny dale­ko w tyle, a pręd­ko­ścią wyko­ny­wa­nia zdjęć seryj­nych prze­wyż­sza nawet cyfro­we lustrzan­ki jed­no­obiek­ty­wo­we. Ofer­ta nie­wiel­kich obiek­ty­wów 1 NIKKOR fir­my Nikon pozwa­la z kolei eks­pe­ry­men­to­wać z foto­gra­fo­wa­niem z róż­nych per­spek­tyw. Dzię­ki szyb­kie­mu auto­fo­ku­so­wi z detek­cją fazo­wą sta­no­wi rów­nież dosko­na­ły sprzęt do fil­mo­wa­nia. Ponad­to, obsłu­ga apa­ra­tu Nikon 1 S2 jest cał­ko­wi­cie bez­pro­ble­mo­wa, a jego efek­tow­ne, mini­ma­li­stycz­ne wzor­nic­two robi wra­że­nie w każ­dej sytuacji
— Jor­di Brink­man, Pro­duct Mana­ger Nikon 1 w fir­mie Nikon Europe.
130558-06f57a8f-17d2-4a1c-88d8-687c237cc2f5-s2_10_30_pd_wh_frt34l-large-1400055773

Do serii szyb­kich, poręcz­nych apa­ra­tów kom­pak­to­wych z wymien­ną opty­ką Nikon 1 dołą­cza dziś model Nikon 1 S2. Ten wyjąt­ko­wy apa­rat jest rów­nie łatwy w obsłu­dze, co efek­tow­nie wyglą­da, a przede wszyst­kim ofe­ru­je zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nia, któ­re pozwa­la­ją na reje­stro­wa­nie emo­cjo­nu­ją­cych wyda­rzeń w naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych warun­kach. Nikon 1 S2 wypo­sa­żo­no m.in. w matry­cę CMOS o roz­dziel­czo­ści 14,2 mln pik­se­li, wydaj­ny i pre­cy­zyj­ny sys­tem auto­fo­kus, naj­szyb­szy na świe­cie tryb zdjęć seryj­nych 1 oraz funk­cję nagry­wa­nia fil­mów w Full HD z pręd­ko­ścią 60p. Całość zamknię­to w małej, poręcz­nej i sty­lo­wej obudowie

130560-eff70ac1-37fa-4ef4-9c60-b29791898195-s2_wzoom_1_bk-large-1400055776

Pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych funkcji:

Duża matry­ca CMOS o roz­dziel­czo­ści 14,2 mln pik­se­li: wydaj­na matry­ca for­ma­tu CX bez optycz­ne­go fil­tra dol­no­prze­pu­sto­we­go. Zapew­nia ostrość i wyra­zi­stość sub­tel­nych tek­stur oraz odwzo­ro­wa­nie naj­drob­niej­szych szcze­gó­łów obrazu.

ISO 200–12800: auto­ma­tycz­ne usta­wia­nie czu­ło­ści ISO w zakre­sie 200‑6400 oraz moż­li­wość zwięk­sze­nia czu­ło­ści do ISO 12800. Pod­czas foto­gra­fo­wa­nia z czu­ło­ścią ISO 12800 sto­so­wa­ne są zaawan­so­wa­ne usta­wie­nia reduk­cji szumów.

Pro­ce­sor prze­twa­rza­nia obra­zu EXPEED 4A pozwa­la reje­stro­wać zna­ko­mi­te zdję­cia i fil­my Full HD z dużą szybkością.

Pro­sta obsłu­ga: szyb­kość, pre­cy­zja i inte­li­gent­ne, auto­ma­tycz­ne funk­cje. Apa­rat jest wypo­sa­żo­ny w wyświe­tlacz LCD o prze­kąt­nej 7,5‑cm (3 cale) i roz­dziel­czo­ści 460 000 punk­tów, intu­icyj­ne menu i wygod­nie roz­miesz­czo­ne przyciski.

Zaawan­so­wa­ny hybry­do­wy AF: 135-polo­wy sys­tem AF. Wypo­sa­żo­ny w 73 pola AF z detek­cją fazo­wą, dzię­ki któ­rym ostrość jest usta­wia­na bły­ska­wicz­nie i pre­cy­zyj­nie pod­czas foto­gra­fo­wa­nia dyna­micz­nych wydarzeń.

Bły­ska­wicz­ne zdję­cia seryj­ne: reje­stro­wa­nie 10 zdjęć w for­ma­cie RAW z szyb­ko­ścią do 20 kl./s z cią­głym AF lub z szyb­ko­ścią do 60 kl./s przy ostro­ści usta­lo­nej dla pierw­szej klatki.

Magia kina: reje­stro­wa­nie fil­mów Full HD (1080p, współ­czyn­nik pro­por­cji 16:9) z pręd­ko­ścią 60p. Elek­tro­nicz­na reduk­cja drgań umoż­li­wia reje­stro­wa­nie nie­po­ru­szo­nych fil­mów Full HD o para­me­trach 1080/30p lub 720/30p oraz fil­mo­wa­nie z efek­tem duże­go spo­wol­nie­nia z pręd­ko­ścią 400 kl./s lub 1200 kl./s.

Foto­gra­fo­wa­nie w trak­cie fil­mo­wa­nia: apa­rat pozwa­la na reje­stro­wa­nie zdjęć w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści pod­czas fil­mo­wa­nia przez naci­śnię­cie spu­stu migaw­ki lub przy uży­ciu nowej funk­cji Auto­ma­tycz­ne robie­nie zdjęć, któ­ra­au­to­ma­tycz­nie wyko­nu­je zdję­cia w naj­lep­szych warunkach.

Kre­atyw­ne try­by fil­mo­wa­nia: Spo­wol­nie­nie, Przy­spie­sze­nie, Mon­taż sko­ko­wy i 4‑sekundowy film.

Korek­cja para­me­trów zdję­cia na żywo umoż­li­wia łatwe zatrzy­ma­nie obiek­tu w ruchu, dopa­so­wa­nie oświe­tle­nia lub roz­my­cie tła przed wyko­na­niem zdję­cia w celu uzy­ska­nia zamie­rzo­ne­go efektu.

Inno­wa­cyj­ne funk­cje sys­te­mu Nikon 1Uchwy­ce­nie naj­lep­sze­go momen­tu (z nowy­mi opcja­mi Aktyw­na selek­cja i Inte­li­gent­ne wybie­ra­nie zdję­cia) oraz Rucho­me zdję­cie.

Kre­atyw­na pale­ta umoż­li­wia sto­so­wa­nie arty­stycz­nych fil­trów stu­dyj­nej jako­ści do zdjęć przed ich wyko­na­niem przy uży­ciu wybie­ra­ka wie­lo­funk­cyj­ne­go aparatu.

Styl apa­ra­tu Nikon 1: śmia­ły, efek­tow­ny i mini­ma­li­stycz­ny. Nie­wiel­ki i lek­ki alu­mi­nio­wy kor­pus jest dostęp­ny w kil­ku wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­łej, czar­nej mato­wej, czer­wo­nej i żółtej.

Obiek­tyw w zesta­wie: bar­dzo pła­ski obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy 1 NIKKOR 11–27,5mm f/3,5–5,6 pozwa­la z łatwo­ścią uwiecz­niać nawet naj­bar­dziej nie­ocze­ki­wa­ne zdarzenia.

Mobil­ny adap­ter bez­prze­wo­do­wy WU-1a: ten opcjo­nal­ny mobil­ny adap­ter bez­prze­wo­do­wy umoż­li­wia łatwe prze­sy­ła­nie zdjęć o wyso­kiej jako­ści bez­po­śred­nio do urzą­dze­nia inte­li­gent­ne­go w celu ich bły­ska­wicz­ne­go udostępnienia.

130555-60f6893c-a451-437d-9792-4e424bcdc121-s2_10_30_pd_bk_frt34l-large-1400055771 130557-a29230e7-9007-4a8c-8f97-1543fccaab6f-s2_10_30_pd_rd_frt34l-large-1400055773

130561-1cf8edea-3081-42dd-a95e-fd6cf48c243a-s2_10_30_pd_yw_frt34l-large-1400055776

 

For Vers-24, Warsaw

_____

ŹRÓDŁO:
www.nikon.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *