Sztuka na wyciągniecie ręki

Tekst: Ola Kowal­ska
Zdję­cia: instagram.com

Zrzut ekranu 2015-11-06 o 10.22.15

W dobie mediów spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak Insta­gram, wca­le nie musisz wybrać się  do muzeum czy gale­rii, żeby mieć szan­sę na obco­wa­nie z dzie­ła­mi sztu­ki. Wystar­czy, że weź­miesz do ręki tele­fon.

Jor­dan “Watts” Wat­son, któ­re­go pro­fil na Insta­gra­mie (@love.watts) śle­dzi ponad 320 tysię­cy fanów, to praw­dzi­wy cesarz wśród inter­ne­to­wych kura­to­rów sztu­ki. Watts nale­ży do nowej gene­ra­cji użyt­kow­ni­ków Insta­gra­ma – na jego pro­fi­lu nie znaj­dzie­cie zdjęć jedze­nia ani popu­lar­nych sel­fies. Zamiast tego publi­ku­je on wyjąt­ko­we pra­ce arty­stów z całe­go świa­ta, zarów­no tych zna­nych i tych jesz­cze nie­od­kry­tych, któ­rych twór­czość inspi­ru­je, zadzi­wia, pro­wo­ku­je. Stro­na @love.watts to dosko­na­łe narzę­dzie do odkry­cia nowej sztu­ki.

Zrzut ekranu 2015-11-04 o 13.47.12

Insta­gra­mo­wa gale­ria sztu­ki wyda­je się być czymś abs­trak­cyj­nym? Nic bar­dziej myl­ne­go! Nawet naj­bar­dziej eli­tar­ne posta­cie w świe­cie sztu­ki zaczy­na­ją dostrze­gać jego moc do sze­rze­nia idei arty­stycz­nych i pro­mo­wa­nia mło­dych arty­stów. Wystar­czy spoj­rzeć na pro­fi­le Han­sa Ulri­cha Obri­sta (@hansulrichobrist), co-direc­to­ra w London’s Ser­pen­ti­ne Gal­le­ries, czy Klau­sa Bie­sen­ba­cha (@klausbiesenbach), głów­ne­go kura­to­ra w New York’s The Museum of Modern Art.

Zrzut ekranu 2015-11-06 o 10.14.19

Zrzut ekranu 2015-11-06 o 10.16.02

Co wię­cej, ich aktyw­ność w sie­ci ma real­ny wpływ na rze­czy­wi­stość. Watts wie­lo­krot­nie sły­szał od arty­stów, że po opu­bli­ko­wa­niu przez nie­go ich twór­czo­ści, sprze­daż ich prac rosła, a gro­no fanów dra­stycz­nie się posze­rza­ło. Jest to kolej­ny dowód na to, jak ogrom­ną moc ma Inter­net. Dzię­ki pro­fi­lom pokro­ju @love.watts każ­dy z nas może obco­wać ze sztu­ką two­rzo­ną przez arty­stów z naj­dal­szych zakąt­ków świa­ta nie rusza­jąc się ze swo­je­go fote­la. Tak więc, tele­fo­ny w dłoń, czas przej­rzeć naj­więk­szą gale­rię świa­ta!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
CZAS NA BUTY… Z POMPONEMKomentarze

komen­ta­rzy