Włosy

Szczotkowanie włosów – czy zagęszcza włosy?

Nie tylko szampon i odżywka – szczotkowanie włosów pomoże  zadbać o kondycję włosów. Jak to działa? To bardzo proste!

Szczotkowanie włosów - czy zagęszcza włosy?

Zdję­cia: Ali­na Koval­chuk z Unsplash

Szczot­ko­wa­nie wło­sów to czyn­ność, któ­ra ma za zada­nie zagę­ścić nasze wło­sy. Nie odży­wia ich i nie nawil­ża tak jak pie­lę­gnu­ją­ce wło­sy kosme­ty­ki, ale pobu­dza ich wzrost i popra­wia ich wygląd. To drob­ny codzien­ny zabieg, któ­ry nic nie kosztuje!

Jak czesać włosy

Nasze bab­cie i pra­bab­cie o wie­le bar­dziej cele­bro­wa­ły codzien­ne cze­sa­nie wło­sów. Dziś zwy­kle jest to przy­krym obo­wiąz­kiem, szcze­gól­nie jeśli nasze wło­sy są trud­ne do roz­cze­sa­nia. Dla­te­go zanim przej­dzie­my do tego jak szczot­ko­wać wło­sy, aby je zagę­ścić, musi­my wie­dzieć jak roz­cze­sy­wać wło­sy, aby ich nie osłabić.

Dobrze jest roz­cze­sać pasma tuż przed umy­ciem – szcze­gól­nie, jeśli były zwią­za­ne w nie­dba­ły kok i mogły się poplą­tać albo mają na sobie dużo sty­li­za­to­ra. Cze­sząc wło­sy przed umy­ciem zdej­mu­je­my nad­miar pian­ki i lakie­ru do wło­sów. 

Następ­nie zwil­ża­my wło­sy i myje­my wło­sy ulu­bio­ną meto­dą (my pole­ca­my szcze­gól­nie mycie wło­sów OMO), jed­nak zwra­ca­my uwa­gę na to, aby pod­czas spie­nia­nia szam­po­nu nie poplą­tać nad­mier­nie pasm. Następ­nie, gdy nało­ży­my odżyw­kę na wło­sy, prze­cze­su­je­my je grze­bie­niem z sze­ro­ko usta­wio­ny­mi zęba­mi.  Po spłu­ka­niu pro­duk­tu i prze­su­sze­niu ich za pomo­cą baweł­nia­ne­go ręcz­ni­ka, będzie nam o wie­le łatwiej roz­cze­sać pasma.

 Kolej­ny etap to deli­kat­ne cze­sa­nie pasm na mokro – w tym celu uży­wa­my grze­bie­nia lub szczot­ki bez natu­ral­ne­go wło­sia. Roz­cze­sy­wa­nie zaczy­na­my od koń­có­wek i stop­nio­wo prze­cho­dzi­my ku górze. 

Szczotkowanie włosów na sucho

Zagęsz­cza­ją­ce szczot­ko­wa­nie wło­sów zawsze robi­my na suchych wło­sach, naj­le­piej takich, któ­re nie mają na sobie nad­mia­ru sty­li­za­to­ra. Odro­bi­na olej­ku na koń­ców­ki nie zaszko­dzi, szcze­gól­nie jeśli mamy pasma z ten­den­cją do pusze­nia się. 

Do szczot­ko­wa­nia wło­sów potrzeb­na nam będzie gęsta szczot­ka, naj­le­piej z dodat­kiem wło­sia z dzi­ka. Taką szczot­kę przed pierw­szym uży­ciem musi­my umyć i zaapli­ko­wać na nią odro­bi­nę odżyw­ki do wło­sów, aby nie elek­try­zo­wa­ła nam pasm.

Następ­ny krok to już samo szczot­ko­wa­nie. Gdy mamy pasma dobrze roz­cze­sa­ne sze­ro­kim grze­bie­niem, koniecz­nie bez żad­nych zaplą­tań, przy­stę­pu­je­my do cze­sa­nia wło­sów szczot­ką z wło­siem. Wło­się wbi­ja­my głę­bo­ko, od nasa­dy wło­sów, aż poczu­je­my, że przy­le­ga do skó­ry gło­wy. Następ­nie dokład­nie prze­su­wa­my szczot­ką aż do koń­có­wek. Sku­pia­my się tu głów­nie na skó­rze gło­wy i maso­wa­niu skal­pu. To wła­śnie w tym krwi sekret szczot­ko­wa­nia. Pobu­dza­my w ten spo­sób skó­rę gło­wy, co popra­wia jej krą­że­nie i odblo­ko­wu­je pory. Wło­sy mniej wypa­da­ją, a cebul­ki wło­sów ją sty­mu­lo­wa­ne. Efekt to gęst­sze i zdrow­sze wło­sy. Przy regu­lar­nym i sumien­nym szczot­ko­wa­niu wło­sów może­my spo­dzie­wać się wie­lu nowych baby hair!

Szczot­ko­wa­nie wło­sów powin­ni­śmy wyko­ny­wać przy­naj­mniej raz dzien­nie. W trak­cie szczot­ko­wa­nia nale­ży prze­su­nąć szczot­ką po wło­sach i skó­rze gło­wy przy­naj­mniej 50 razy, a im wię­cej tym lepiej! Pamię­taj­my jed­nak, żeby nie szar­pać wło­sów, bo może to spo­wo­do­wać efekt odwro­ty od zamie­rzo­ne­go – osła­bi­my cebul­ki i wło­sy będą wypa­dać. 

Zagęsz­cze­nie spo­wo­dwa­ne rytu­ałem szczot­kow­nia naszych babć to nie jedy­ny atu­tu.  Cze­sząc wło­sy tak­że oczysz­cza­my je mecha­nicz­nie z kurzu i  sebum. Dzię­ki temu może­my je rzad­kiej myć. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy