ModaNewsroom

Szalone Możliwości z TK Maxx

Wystar­to­wa­ła dru­ga edy­cja kam­pa­nii TK Maxx pod hasłem „Sza­lo­ne Moż­li­wo­ści”. Tym razem mar­ka posta­wi­ła na dwa spo­ty video, któ­re w iście kino­wym sty­lu pre­zen­tu­ją uni­ka­to­wą kom­bi­na­cję zna­nych marek i oka­zyj­nie niskich cen, dostęp­nych w TK Maxx. Każ­da z reklam to humo­ry­stycz­nie poda­na histo­ria, któ­ra odkry­wa przed klien­ta­mi boga­tą ofer­tę sie­ci – od desi­gner­skich kur­tek, ide­al­nych na eska­pa­dę na moto­rze, po sty­lo­we sukien­ki, obu­wie i akce­so­ria, czy też peł­ną pale­tę kosme­ty­ków do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji.  

Boha­ter­ką pierw­sze­go ze spo­tów jest świa­to­wej sła­wy kaska­der­ka – Sarah Wignot – któ­ra, ubra­na w sty­lo­wą sukien­kę i skó­rza­ną kurt­kę z TK Maxx, pre­zen­tu­je wdzięcz­ne akro­ba­cje na moto­cy­klu. Przy akom­pa­nia­men­cie pia­nist­ki dziew­czy­na tłu­ma­czy, jak zako­cha­na w odna­le­zio­nej w TK Maxx sukien­ce, odkry­ła rów­nież desi­gner­ską skó­rza­ną kurt­kę w świet­nej cenie. Zdo­by­cze obu­dzi­ły w niej nową pasję do jed­no­śla­dów, a oszczęd­no­ści pozwo­li­ły na reali­za­cję nowe­go marze­nia.

Dru­gi spot, to histo­ria, któ­ra klien­tów TK Maxx zabie­ra pro­sto na orbi­tę. Sce­na odgry­wa­na jest w sta­cji kosmicz­nej w sty­lu Ody­sei Kosmicz­nej. Opo­wieść kon­cen­tru­je się na astro­naut­ce, któ­ra wol­na od gra­wi­ta­cji nakła­da maki­jaż tłu­ma­cząc, że dzię­ki odkry­tym w TK Maxx kosme­ty­kom zna­nych marek w świet­nych cenach, była w sta­nie wypo­sa­żyć całą zało­gę w nie­zbęd­ny, kosme­tycz­ny ekwi­pu­nek. Dzię­ki nim dołą­czy­ła do nie­zwy­kłej misji.

Wypo­wia­da­jąc się na temat kam­pa­nii, Debo­rah Dolce, Gro­up Brand and Mar­ke­ting Direc­tor w TK Maxx powie­dzia­ła:

TK Maxx to ist­na kopal­nia skar­bów. Klien­ci czę­sto opo­wia­da­ją nam o swo­ich nie­zwy­kłych zna­le­zi­skach i o ich fan­ta­stycz­nych cenach – to naj­lep­sza defi­ni­cja Sza­lo­nych Moż­li­wo­ści. Nowa kam­pa­nia przed­sta­wia praw­dzi­wie doświad­cze­nia klien­tów TK Maxx w zabaw­nym świe­tle. Mamy nadzie­ję, że zachę­cą one nowych oraz dotych­cza­so­wych fanów nasze­go kon­cep­tu do wej­ścia w świat zna­nych marek w dosko­na­łych cenach. Sza­lo­ne Moż­li­wo­ści mogą być nie­zwy­kłym, desi­gner­skim pro­duk­tem, któ­ry wyda­wał się być poza zasię­giem. Może być moż­li­wo­ścią odświe­że­nia swo­jej sza­fy lub miesz­ka­nia, dzię­ki wyjąt­ko­wym dodat­kom. Może być rów­nież szan­są, by spró­bo­wać cze­goś nowe­go.”

Spo­ty video uzu­peł­nia­ją dodat­ko­we wizu­ali­za­cje, przed­sta­wia­ją­ce zabaw­ne histo­rie, któ­re mają zachę­cić klien­tów do odkry­wa­nia Sza­lo­nych Moż­li­wo­ści, cze­ka­ją­cych w TK Maxx. Pierw­sza z nich przed­sta­wia dwie, świet­nie ubra­ne kobie­ty wspi­na­ją­ce się na szczyt wie­żow­ca przy pomo­cy liny stwo­rzo­nej ze sty­lo­wych, jedwab­nych sza­li. Dru­ga zaś pre­zen­tu­je męż­czy­znę w sty­lo­wym swe­trze w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie puszy­stych owiec.

Kam­pa­nia trwać będzie do koń­ca paź­dzier­ni­ka.

Film/zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy