Świat oczami Jimmy’ego Nelsona

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: beforethey.com

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_01

Bry­tyj­czyk Jim­my Nel­son to foto­graf, któ­ry spę­dził 3 lata w podró­ży po świe­cie szu­ka­jąc miejsc, gdzie żyją ple­mio­na zagro­żo­ne wygi­nię­ciem. Jego celem było sfo­to­gra­fo­wa­nie ich zwy­cza­jów, obrzę­dów i tra­dy­cji. Zwie­dził 5 kon­ty­nen­tów, znaj­du­jąc 34 ple­mio­na, żyją­ce z dala od cywi­li­za­cji. Na zdję­ciach znaj­dzie­my m.in. człon­ków Huli i Kalam z Nowej Gwi­nei, Tsa­ata­ni z Mon­go­lii czy etio­pij­skie ple­mię Mur­si. Jego cykl zdjęć “Zanim odej­dą” to książ­ka, któ­ra ma słu­żyć jako doku­ment upa­mięt­na­ją­cy ple­mio­na, któ­re z bie­giem lat zmiarz­dżo­ne przez uprze­my­sło­wio­ne spo­łe­czeń­stwo, zosta­wią po sobie tyl­ko wspom­m­nie­nie.

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_30

Patrząc na zdję­cia cięż­ko uwie­rzyć, że zosta­ły one wyko­na­ne w XXI wie­ku, ale gdzieś, dale­ko od cywi­li­za­cji żyją wła­śnie tacy ludzie.

To nie socjo­lo­gia, ani żad­ne sta­ty­sty­ki. To mój widok na świat. Moim celem jest udo­ku­men­to­wa­nie roz­ma­ito­ści i donio­sło­ści tego, co pozo­sta­ło z kul­tu­ry lud­no­ści rdzen­nej. Tak, jest to uję­cie ide­ali­stycz­ne. Ludy tubyl­cze są zazwy­czaj postrze­ga­ne jako zubo­ża­łe, ale posia­da­ją swo­je bogac­two i dumę. Nie cho­dzi tyl­ko o wła­sno­ści mate­rial­ne. Foto­gra­fu­ję z bar­dzo oso­bi­ste­go, este­tycz­ne­go punk­tu widze­nia. Róż­ni ludzie mogą inter­pre­to­wać to, co im się oso­bi­ście podo­ba.” – pod­su­mo­wu­je Jim­my.

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_04

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_03

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_07

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_08

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_02

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_12

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_15

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_18

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_19

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_25

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_27

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_28

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_29

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_31

Wię­cej infor­ma­cji poszcze­gól­nych ple­mio­nach i zdję­ciach moż­na zna­leźć na ofi­cjal­nej stro­nie http://www.beforethey.com/

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

ADAM FIDUSIEWICZ. CHŁOPAK, KTÓRY WIDZI WIĘCEJ.
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24
SIOSTRZANE MARKI H&M
MODA NA PASKI

 
Komentarze

komen­ta­rzy