Świat mody wspomaga akcję BORN FREE AFRICA

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.es

bfa2
Moda na poma­ga­nie innym nigdy nie sta­nie się tren­dem pas­see. Z tego zało­że­nia wycho­dzi dwu­dzie­stu dwóch świa­to­wych pro­jek­tan­tów mody, któ­rzy połą­czy­li swo­je siły, two­rząc  limi­to­wa­ną kolek­cję ubrań i dodat­ków, któ­ra uka­że się w glo­bal­nej sprze­da­ży 23 kwiet­nia w ser­wi­sie Shopbop.com. Cel tej nie­ty­po­wej kola­bo­ra­cji? Pró­ba zapo­bie­że­nia wzro­sto­wi odset­ka zaka­żeń wiru­sem HIV wśród afry­kań­skich dzie­ci, któ­re od momen­tu uro­dze­nia sta­ją się nosi­cie­la­mi tej poważ­nej cho­ro­by. Akcji patro­nu­je orga­ni­za­cja rzą­do­wa BORN FREE AFRICA, któ­rej dzia­ła­nia zmie­rza­ją ku popra­wie ochro­ny zdro­wia dzie­ci zamiesz­ku­ją­cych kon­ty­nent naj­sła­biej roz­wi­nię­ty kon­ty­nent świa­ta.
Wyjąt­ko­wa kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez m.in. Vic­to­rię Bec­kham, Stel­lę McCart­ney, Dona­tel­lę Ver­sa­ce, Sarę Bur­ton, Isa­be­le Marant czy Miuc­cię Pra­dę. W pomoc zaan­ga­żo­wa­ły się rów­nież top model­ki Gise­le Bund­chen i Liya Kebe­de, zaś w kam­pa­nii pro­mu­ją­cej akcję udział wzię­ły, m.in. Karo­li­na Kur­ko­va, Dout­zen Kro­es oraz Sasha Pivo­va­ro­va, któ­re sfo­to­gra­fo­wał Patrick Demar­che­lier. Pomysł na współ­pra­cę przed­sta­wi­cie­li bran­ży mody na rzecz afry­kań­skich dzie­ci naro­dził się w 2013 roku.

bfa

bfa1

„Miejsce, w którym się rodzisz nie może determinować twojego życia lub śmierci” – stwierdziła Liya Kebede, jedna z przedstawicielek najnowszej kampanii charytatywnej.

Zatrwa­ża­ją­ce fak­ty mówią same za sie­bie – w Afry­ce każ­de­go dnia rodzi się  bli­sko 700 dzie­ci zaka­żo­nych wiru­sem HIV, a aż 98% tych zaka­żeń moż­na by zapo­biec. O tym, dla­cze­go war­to wes­przeć ini­cja­ty­wę BORN FREE AFRICA gwiaz­dy zaan­ga­żo­wa­ne w akcję prze­ko­nu­ją w fil­mie opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie Shopbop.com. Zobacz­cie sami!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
shopbop.com
POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy