Sweater WEATHER. Czyli 5 propozycji swetrów na jesień

Tekst: Karo­li­na Kmi­ta
Zdję­cia:
leiasfez.com , hm.com, zara.com, topshop.com, solar.com.pl

Processed with VSCOcam with s2 preset

Każ­de­go roku natu­ra wda­je się w słod­ko-gorz­ki romans z jesie­nią, któ­ra okry­wa ją kocem zło­tych liści i muska drze­wa deli­kat­nym podmu­chem wia­tru. To czas, kie­dy naj­chęt­niej spę­dza­ły­by­śmy z kub­kiem gorą­cej cze­ko­la­dy przy komin­ku w pucha­tych skar­pet­kach pogrą­ża­jąc się w marze­niach.  To rów­nież czas w któ­rym przy­po­mi­na­my sobie o tym, że czas na uzbro­je­nie się w swe­tro­wy arse­nał. Decy­zja o zaku­pie swe­tra nie nale­ży wbrew pozo­rom do naj­ła­twiej­szych jako, że w tym sezo­nie mamy ogrom­ny wybór. Jak więc nie stra­cić gło­wy w zaku­po­wym sza­le? Waż­ne jest, aby zwra­cać uwa­gę na mate­ria­ły z jakich te swe­try są wyko­na­ne. Dzię­ki temu będzie­my mogły cie­szyć się nimi lata­mi. Liczy się nie ilość lecz jakość. Z pew­no­ścią każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie.

Umie­jęt­ne łącze­nie swe­trów z inny­mi czę­ścia­mi gar­de­ro­by, znaj­du­ją­cy­mi się w naszej sza­fie może dawać ilu­zję jak­by­śmy mia­ły ich nie­skoń­cze­nie wie­le. Jesie­nią naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się gru­be swe­try, któ­re z powo­dze­niem zastę­pu­ją nam okry­cie wierzch­nie lub na któ­re może­my narzu­cić skó­rza­ną kurt­kę, gdy tem­pe­ra­tu­ra za oknem znacz­nie spa­da, uzy­sku­jąc przy tym efekt war­stwo­wa­nia. Oto 5 pro­po­zy­cji swe­trów na jesień (nie tyl­ko tego­rocz­ną).

zar

Zara – 139 zł

25K08ICAM_large

Top­shop – 55 £

solar

Solar – 349 zł

hmprod

H&M – 129,90 zł

zara

Zara – 139 zł

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:

BUTY NA JESIEŃ
NIEZBĘDNIK WSPÓŁCZESNEJ DAMY. BĄDŹ SEXY!!!
SPÓR O WYSOKOŚĆ OBCASA
Komentarze

komen­ta­rzy