SWATCH PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ JESIEŃ-ZIMA 2018

Naj­now­sza kolek­cja Jesień-Zima łączy histo­rię i odle­głą przy­szłość, udo­wad­nia­jąc, że rein­ter­pre­ta­cja to naj­lep­sza for­ma inno­wa­cji. Nowe mode­le roz­bu­dza­ją wyobraź­nię i zmy­sły. Trzy zróż­ni­co­wa­ne linie łączą­ko­smo­po­li­tycz­ne tren­dy z lokal­nym rze­mio­słem, inten­syw­ne kolo­ry z pro­sty­mi wzo­ra­mi i deli­kat­ny styl z wyraź­nym ele­men­ta­mi. W efek­cie powsta­ła rado­sna i wie­lo­barw­na kolek­cja.

W cza­sach glo­ba­li­za­cji świat jest na wycią­gnię­cie ręki, a linia Worl­dho­od dosko­na­le to pod­kre­śla. W róż­no­rod­ny spo­sób inter­pre­tu­je tę kon­cep­cję na nad­garst­ku za pomo­cą zaawan­so­wa­nych tech­nik. W kolek­cji znaj­dzie­my inspi­ra­cje: archi­wa­mi świa­to­wej sła­wy muze­ów, robó­tek ręcz­nych, czy wzo­ra­mi gra­ficz­ny­mi zaczerp­nię­ty­mi pro­sto z biu­ra archi­tek­ta.

Wię­cej kolo­ru, wię­cej rado­ści, wię­cej fan­ta­zji. Think Fun w peł­ni odda­je DNA mar­ki Swatch. Kolo­ry, kształ­ty i paski two­rzą ener­ge­tycz­ne wzo­ry. Wyra­zi­ste sty­le dosko­na­le współ­gra­ją z pro­sty­mi for­ma­mi. Urze­ka­ją­ce kamie­nie Swa­ro­vskie­go nada­ją zegar­kom utrzy­ma­nym w sub­tel­nej kolo­ry­sty­ce ele­ganc­ki urok. Nato­miast przy­pin­ki i łat­ki zdo­bią pasek nawią­zu­ją­cy wyglą­dem do dżin­sów.

Czer­wo­ny dywan już cze­ka na linię Deep Won­der, któ­ra urze­ka inten­syw­no­ścią kolo­rów i zapew­nia blask tak­że nocą. Boga­te kolo­ry łączą się z wyso­kiej jako­ści mate­ria­ła­mi oraz lśnią­cy­mi krysz­tał­ka­mi. Mode­le Deep Won­der z pew­no­ścią olśnią każ­de­go!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy