Surrealizm w fotografii. Bobby Becker.

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
Bob­by Bec­ker

bobbybecker_photography-05

W obec­nych cza­sach nie­ła­two jest two­rzyć sztu­kę wobec któ­rej odbior­ca nie przej­dzie obo­jęt­nie. Nie cho­dzi wca­le o szo­ku­ją­ce, czy dra­stycz­ne tre­ści, lecz takie, któ­re wywo­łu­ją zdzi­wie­nie i zmu­sza­ją ludzi do myśle­nia. Prze­waż­nie uda­je się to sur­re­ali­stom, któ­rzy przed­sta­wia­ją w swo­ich pra­cach ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość w abs­trak­cyj­ny, nie­re­al­ny spo­sób. Wła­śnie to odbie­ga­nie od reali­zmu przy­cią­ga czło­wie­ka i pobu­dza do zasta­no­wie­nia się nad tym, co w ten spo­sób autor chciał mu prze­ka­zać. Two­rze­nie sztu­ki sur­re­ali­stycz­nej wyma­ga roz­bu­do­wa­nej wyobraź­ni i kre­atyw­no­ści, cho­ciaż w tym wypad­ku ta pierw­sza jest zde­cy­do­wa­nie istot­niej­sza. Sur­re­ali­ści czę­sto czer­pią inspi­ra­cję ze snów, w któ­rych jak wie­my wszyst­ko jest moż­li­we. Bar­dzo czę­sto dzie­ła takie prze­sy­co­ne są sym­bo­li­ką i mają wydźwięk sil­nie psy­cho­lo­gicz­ny.

bobbybecker_photography-06

Jeże­li cho­dzi o samą foto­gra­fię sur­re­ali­stycz­ną, moż­na stwier­dzić, że jej dzia­ła­nie na odbior­cę jest znacz­nie sil­niej­sze niż w przy­pad­ku dzie­ła malar­skie­go. Głów­nie dla­te­go, że spra­wia wra­że­nie rze­czy­wi­stej i bar­dziej real­nej. Jed­nak zesta­wie­nie tego reali­zmu z ele­men­ta­mi abs­trak­cyj­ny­mi wywo­łu­je w nas naj­pierw zdzi­wie­nie, następ­nie plą­ta­ni­nę myśli, by w koń­cu dopro­wa­dzić nas do final­nych wnio­sków doty­czą­cych same­go prze­sła­nia dzie­ła. Foto­gra­fo­wie sur­re­ali­stycz­ni od daw­na poszu­ki­wa­li coraz to now­szych bar­dziej wyszu­ka­nych tech­nik, aby móc jak naj­le­piej oddać swo­ją wizję. Chęt­nie posłu­gi­wa­li się tech­ni­ką foto­mon­ta­żu, czy póź­niej sola­ry­za­cji. Ich zdję­cia nigdy nie są „wyłącz­nie pięk­ne”. Zawsze mają dru­gie dno, ukry­te prze­sła­nie, któ­re­go odna­le­zie­nie jest naszym zada­niem, jako odbior­ców.

bobbybecker_photography-01

Po tym krót­kim wstę­pie przyj­rzyj­my się bli­żej twór­czo­ści Bobby’ego Bec­ke­ra. Więk­szość jego prac jest utrzy­ma­na w kolo­ry­sty­ce czar­no bia­łej, choć gdzie­nie­gdzie prze­wi­ja­ją się tak­że inne bar­wy na cze­le z kolo­rem czer­wo­nym. Są one mini­ma­li­stycz­ne, cha­rak­te­ry­zu­ją się pro­sto­tą for­my, oraz wydźwię­kiem nie­co dra­ma­tycz­nym. Postać czło­wie­ka przed­sta­wio­na w róż­nych sytu­acjach, prze­waż­nie z zakry­tą twa­rzą, a cza­sem z bia­łym kwa­dra­tem na miej­scu gło­wy. Na nie­któ­rych na zdję­ciach znaj­du­ją się dwie oso­by. Nie­kie­dy zwró­co­ne do sie­bie, wycią­ga­ją­ce ręce w swo­im kie­run­ku, a w innym przy­pad­ku odwró­co­ne do sie­bie tyłem. Każ­da foto­gra­fia nace­cho­wa­na jest emo­cja­mi, czy odczu­cia­mi, któ­re są nam tak dobrze zna­ne jak bez­sil­ność, pra­gnie­nie wol­no­ści, czy bli­sko­ści, roz­cza­ro­wa­nie… Ana­li­za i odbiór tego typu dzieł jest bar­dzo subiek­tyw­na, dla­te­go zachę­ca­my Was do przyj­rze­nia się przez chwi­lę przed­sta­wio­nym przez nas zdję­ciom i odna­le­zie­niem wła­sne­go, oso­bi­ste­go odczu­cia na ich temat.

bobbybecker_photography

bobbybecker_photography-02

bobbybecker_photography-03

bobbybecker_photography-07

bobbybecker_photography-08

bobbybecker_photography-09

bobbybecker_photography-10

bobbybecker_photography-11

bobbybecker_photography-12

bobbybecker_photography-13

bobbybecker_photography-14

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy