Subtelność z militarnym akcentem

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: net-a-porter.com, mytheresa.com, asos.com

kolaz_torebki

Czy zna­la­złaś już dla sie­bie ide­al­ną tor­bę, któ­rej pro­jekt zachwy­cał będzie dłu­żej niż jeden tyl­ko sezon? Kla­sycz­ne it – bags to nie tyl­ko bia­łe i czar­ne baga­że pod­ręcz­ne. Rów­nie sty­lo­we i ponad­cza­so­we są tor­by w bar­wach sza­ro­ści, paste­lo­we­go różu i we wszyst­kich odcie­niach kolo­ru nude. W tym sezo­nie zde­cy­duj się na te z dodat­kiem poły­sku­ją­cych ele­men­tów, na przy­kład zło­tych ćwie­ków, któ­re zdo­bią m.in. nie­wiel­kich roz­mia­rów toreb­ki z met­ką Valen­ti­no. Deli­kat­ny beż z dużą daw­ką zło­ta ide­al­nie połą­czy­li kre­ato­rzy mar­ki Saint Lau­rent, któ­rzy do koper­tów­ki na zło­tym łań­cusz­ku doda­li frędz­le wyko­na­ne z tego samo two­rzy­wa, zwień­cza­jąc całość moc­nym akcen­tem w posta­ci duże­go logo YSL. Ta pro­po­zy­cja nale­ży już do kla­sy­ki mody.

Naj­bar­dziej sto­no­wa­ne i ponad­cza­so­we pro­jek­ty znaj­dzie­my rów­nież w kolek­cji Given­chy, gdzie kró­lu­ją mini­ma­li­stycz­ne koper­tów­ki oraz tra­pe­zo­we tor­by w więk­szych roz­mia­rach w sub­tel­nym kolo­rze baby pink, tym razem bez widocz­nych zło­tych zdo­bień.

Inwe­stu­jąc w ultra mod­ną it – bag miej na wzglę­dzie kla­sycz­ny kolor, kon­struk­cję, ale przede wszyst­kim mate­riał, z któ­re­go zosta­ła wyko­na­na. Ta wyko­na­na ze skó­ry będzie Ci przy­dat­na przez wie­le lat i nigdy nie sta­nie się pas­sé.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy