Styl Kate Moss

 

tumblr_nb1texwehl1qcmndto1_500

Jed­na z naj­słyn­niej­szych mode­lek wszech cza­sów, iko­na sty­lu, muza wie­lu pro­jek­tan­tów i foto­gra­fów. Karie­rę w mode­lin­gu, zaczę­ła bar­dzo wcze­śnie, (mia­ła zale­d­wie 14 lat) a obec­nie mimo zaawan­so­wa­ne­go jak na model­kę wie­ku, nadal jest roz­chwy­ty­wa­na. Jej nazwi­sko zna­ne jest chy­ba wszyst­kim, a już z pew­no­ścią tym, któ­rzy się modą cho­ciaż tro­chę inte­re­su­ją – Kate Moss, legen­da, któ­ra od lat nie tyl­ko poja­wia się na okład­kach naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych maga­zy­nów, czy wybra­nych poka­zach mody, ale też dyk­tu­je tren­dy. Jej wyjąt­ko­wy styl poko­cha­ły kobie­ty na całym świe­cie, czę­sto sta­ra­jąc się go naśla­do­wać. Co sta­no­wi o nie­zwy­kłym sty­lu top­mo­del­ki i czy w ogó­le moż­na go ska­te­go­ry­zo­wać?

Przeanalizujemy to na wybranych stylizacjach Moss, przyglądając się im począwszy od samego początku jej kariery w modelingu.

12

1) Lata 90-te

Począt­ki mode­lin­gu, zwią­zek z John­nym Dep­pem, impre­zy do bia­łe­go rana. W tym okre­sie w życiu Kate dużo się dzia­ło. Kie­dy spoj­rzy­my na zdję­cia model­ki wła­śnie z tam­tych cza­sów, ujrzy­my wła­śnie to, co wyobra­ża­my sobie pod hasłem „sza­lo­ne lata 90-te”. Prze­glą­da­jąc foto­gra­fie Moss z imprez, czy… powro­tów z imprez z John­nym, bądź Naomi Camp­bell u boku, łatwo zauwa­żyć, że nigdy nie bała się kon­tro­wer­syj­nych kre­acji. Mówiąc ‚kon­tro­wer­syj­ne kre­acje’ mamy na myśli nie tyl­ko takie odkry­wa­ją­ce spo­ro cia­ła, lecz rów­nież te, któ­re z pozo­ru wyda­wać by się mogły tan­det­ne. Mię­dzy inny­mi wła­śnie dzię­ki Kate prze­świ­tu­ją­ce mate­ria­ły, błysz­czą­ce sukien­ki na ramiącz­kach, oraz futra sta­ły się sym­bo­lem ostat­nich lat XX wie­ku. Mimo tego, że w tam­tych cza­sach model­ka dopie­ro zaczy­na­ła kształ­to­wać swój gust, korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści jakie pod­su­nę­ło jej wkro­cze­nie do świa­ta mody, może­my zauwa­żyć, że cha­rak­te­ry­stycz­ny dla Kate styl zauwa­żal­ny był w więk­szo­ści jej kre­acji już wte­dy.

01 02 03 04 05

2) Esen­cja sty­lu Moss

Model­ka uwiel­bia kolor czar­ny. Każ­da sty­li­za­cja, któ­ra na kimś innym mogła­by wyda­wać się prze­cięt­na, na Kate pre­zen­tu­je się zja­wi­sko­wo. Bar­dzo czę­sto nosi czerń na co dzień, choć rów­nież zda­ża jej się poja­wić w niej na czer­wo­nym dywa­nie. Jeże­li już o impre­zach mowa, war­to zwró­cić uwa­gę na sukien­ki, któ­re są chy­ba jej ulu­bio­nym ele­men­tem gar­de­ro­by. Obo­wiąz­ko­wo mini, odsła­nia­ją­ce zgrab­ne nogi model­ki. Moss zna­na jest ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do praw­dzi­wych futer. Nie zwra­ca uwa­gi na licz­ne pro­te­sty i kam­pa­nie, któ­re pro­wa­dzo­ne są przez obroń­ców zwie­rząt. Ma ich w swo­jej sza­fie kil­ka­na­ście, a każ­de z nich jest nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne. Cha­rak­te­ry­stycz­nym dese­niem, któ­ry dzię­ki Kate zyskał nie­co na popu­lar­no­ści, nie tyl­ko w świe­cie mody, jest pan­ter­ka. Jeże­li wzór ten uwa­ża­cie za tan­det­ny i pre­ten­sjo­nal­ny, oraz koja­rzy Wam się głów­nie z bluz­ka­mi Waszych babć, war­to przej­rzeć na sty­li­za­cje Moss z wyko­rzy­sta­niem tego dese­niu, aby prze­ko­nać się o tym, że pan­ter­ka może wyglą­dać napraw­dę sty­lo­wo. Zna­kiem roz­po­znaw­czym model­ki są sta­ran­nie dobra­ne dodat­ki, któ­re spra­wia­ją, że każ­da sty­li­za­cja jest dopra­co­wa­na w naj­mniej­szym calu. Pięk­ne toreb­ki, biżu­te­ria, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, naj­czę­ściej ‚cat eye’ no i buty… Buty naj­czę­ściej na wyso­kim obca­sie, gdyż jak wia­do­mo Moss jest sto­sun­ko­wo niska jak na model­kę.

06 07 08 09 10

Styl Kate nie da się opi­sać w jed­nym sło­wie. Zawie­ra w sobie zarów­no spo­ro ele­men­tów roc­ko­wych, (na przy­kład skó­rza­ne kurt­ki, któ­re model­ka nosi­ła już w latach 90-tych), boho, jak i bar­dzo dużo ele­gan­cji i szy­ku. Chy­ba nikt nie potra­fi tak per­fek­cyj­nie skom­po­no­wać kre­acji ze z pozo­ru nie pasu­ją­cych do sie­bie ele­men­tów jak Moss. Lecz nie tyl­ko dla­te­go jej styl jest wyjąt­ko­wy. Rów­nież dla­te­go, że w peł­ni odda­je dyna­micz­ny i prze­bo­jo­wy cha­rak­ter kobie­ty, któ­ra stwo­rzy­ła modę lat 90-tych i w dal­szym cią­gu jest źró­dłem inspi­ra­cji dla milio­nów fanek na całym świe­cie.

Zdję­cia: trendland.com, pinterest.com

For Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy