STRONG & SEXY

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: surfdome.com, womenshealthmag.com

RS36638_MM-IE1-Womens_Action1

Ata­ku­ją­ca nas z każ­dej moż­li­wej stro­ny nowa moda na wszech­obec­ny w życiu sport pozo­sta­wia nadal wie­le pytań i wąt­pli­wo­ści. Czę­sto zasta­na­wia­ją­cy pozo­sta­je temat ćwi­cze­nia na siłow­ni przez kobie­ty. Nie mamy tutaj na myśli, wszyst­kich zajęć orga­ni­zo­wa­nych przez klu­by fit­ness ani maszyn, tak zwa­nych kar­dio: bież­nia, rowe­rek, orbi­trek. Cho­dzi o te sprzę­ty, na któ­rych ćwi­czą męż­czyź­ni, czy są one w jakiś spo­sób przy­dat­ne dla kobiet i czy ćwi­cząć jak face­ci, będzie­my roz­bu­do­wy­wać mię­śnie jak oni ? otóż na szczę­ście NIE! Nie gro­żą nam takie bicep­sy, moc­ne uda ani „sko­ru­pa żół­wia” na brzu­chu, za to jest to praw­do­po­dob­nie naj­lep­sza szan­sa na smu­kłą i sek­sow­ną syl­wet­kę. Dla­te­go też jak naj­bar­dziej i jak naj­czę­ściej powin­ny­śmy zaglą­dać do tej „męskiej stre­fy” korzy­sta­jąc ze wszyst­kich moż­li­wo­ści. W koń­cu nale­ży nam się sil­ne i sek­sow­ne cia­ło, a umoż­li­wią nam to: sztan­ga, han­tle czy ket­tle­bel­le wyko­rzy­sta­ne w odpo­wied­ni spo­sób.

Vers-24 w skró­cie przed­sta­wi Ci jak to dzia­ła.

TRENING SIŁOWY A TŁUSZCZ
To naj­sku­tecz­niej­sza for­ma wypa­la­nia zgro­ma­dzo­ne­go tłusz­czu z orga­ni­zmu, gdyż dzia­ła dużo sil­niej niż taki sam czas wyko­ny­wa­ne­go popu­lar­ne­go tre­nin­gu kar­dio. Patent pole­ga na tym, że inten­syw­ny tre­ning opo­ro­wy przy­spie­sza meta­bo­lizm, nawet na kil­ka­na­ście godzin po jego zakoń­cze­niu, co ozna­cza, że daw­no po fina­le tre­nin­gu, kie­dy to już odpo­czy­wasz i czy­tasz kolej­ne nowo­ści na Vers-24 Two­je mię­śnie nadal pra­cu­ją nad spa­la­niem!

TRENING SIŁOWY A BUDOWA MIĘŚNI
Spo­koj­nie, nie gro­żą nam –kobie­tom te wszyst­kie wypu­kło­ści z mię­śni podob­ne do męskiej wyspor­to­wa­nej syl­wet­ki. Za budo­wę mię­śni głów­nie odpo­wie­dzial­ny jest testo­ste­ron- a mamy go jakieś 20 razy mniej niż pano­wie, w koń­cu to ich męski hor­mon. Nie oba­wiaj się więc i jeśli jesz­cze nie wiesz co to, szyb­ko zapo­znaj się z ter­mi­na­mi: mar­twy ciąg, wio­sło­wa­nie han­tla­mi i „wyci­skaj” śmia­ło cię­żar­ki na ławecz­ce.

women-only-gym

TRENING SIŁOWY A KONTUZJE
Jeśli wyko­nu­jesz wszyst­kie ćwi­cze­nia pra­wi­dło­wo żad­ne uszko­dze­nia cia­ła i tkan­ki mię­śnio­wej Ci nie gro­żą, bez obaw więc korzy­staj z rad bądź ase­ku­ra­cji obec­nych na siłow­ni tre­ne­rów, ewen­tu­al­nie ćwi­czą­cych obok męż­czyzn . Poza tym na począ­tek zaczy­naj stop­nio­wo, żeby przy­zwy­cza­jać swo­je mię­śnie do nowe­go rodza­ju aktyw­no­ści. Wsłu­chuj się w swo­je cia­ło, dbaj o die­tę oraz rege­ne­ra­cję- wte­dy taki tre­ning przy­nie­sie naj­lep­sze efek­ty.

TRENING SIŁOWY –CZĘSTOTLIWOŚĆ
Siło­we ćwi­cze­nia są dużo bar­dziej wyczer­pu­ją­ce wbrew pozo­rom niż, te fat-burn, po któ­rych to led­wo moż­na zła­pać oddech. Na począ­tek nie powin­no się prze­kra­czać czę­sto­tli­wo­ści dwa razy w tygo­dniu, jeśli jed­nak chcesz, by efek­ty poja­wi­ły się szyb­ciej, stop­nio­wo zwiększ swo­je siło­we tre­nin­gi do 4 dni w tygo­dniu. W pozo­sta­łe dni, jeśli rów­nież chcesz być aktyw­na idź na spa­cer, jogę, pila­tes jed­no­cze­śnie gwa­ran­tu­jąc sobie rege­ne­ra­cję i przy­jem­ny odpo­czy­nek.

TRENING SIŁOWY – DODATKOWE KORZYŚCI
Dłu­go­trwa­ły tre­ning siło­wy poma­ga zbi­lan­so­wać i wyrów­nać gospo­dar­kę hor­mo­nal­ną, dzię­ki cze­mu będziesz łatwiej pano­wać nad gło­dem, nad emo­cja­mi i pod­nie­siesz swo­je libi­do. Co wię­cej zmniej­sza on ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób krą­że­nia oraz cukrzy­cy. Popra­wia tak­że odpor­ność, gdyż odpo­wia­da za zwięk­sze­nie ilo­ści bia­łych krwi­nek dzia­ła­ją­cych w wal­ce z infek­cja­mi. I na koniec- zwięk­sza poczu­cie pew­no­ści sie­bie i popra­wia samo­oce­nę. Dzię­ki wszyst­kim tym korzy­ściom bez wąt­pie­nia jedy­ne co Ci gro­zi to fizycz­na oraz psy­chicz­na „strong & sexy”- pole­ca­my!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy