ModaPolecaneTrendy

Stroje kąpielowe – najnowsze trendy 2019

Wielkimi krokami zbliża się lato – świadczą o tym nie tylko dłuższe dni, mnóstwo słońca ale przede wszystkim wysokie temperatury. A skoro mowa o lecie, to niezależnie, czy wybierasz się na tropikalne wakacje, czy spędzasz je w mieście, warto w sezonie 2019 odświeżyć garderobę strojów kąpielowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że większość kobiet decyduje się na zakup jednego bądź dwóch strojów w sezonie, w związku z tym podjęcie decyzji, w który kostium zainwestować staje się nie lada wyzwaniem. Warto pamiętać, że podobnie jak bielizna, stroje kąpielowe to coś bardzo osobistego, a ich zakup wcale nie jest taki prosty. Jak to w modzie, co sezon projektanci i marki prześcigają się w  coraz to nowych krojach i kolorach, dlatego sprawdźcie koniecznie wybory naszej redakcji.

stroje kąpielowe, najnowsze trendy 2019

Naj­now­sze tren­dy 2019 – stro­je kąpie­lo­we: H&M, Le Petit Trou, Edi­ted, H&M, H&M, Moiess, The Odder side, Mango.

Jeśli lubisz mini­ma­lizm i kla­sy­kę, koniecz­nie wybierz bia­łe biki­ni wyko­na­ne z tka­ni­ny ela­stycz­nej z pasia­stą tek­stu­rą (Man­go). Jes­si­ca Mer­ce­des Kir­sch­ner stwo­rzy­ła pol­ską mar­kę na praw­dzi­wym, świa­to­wym pozio­mie. Jej kostiu­my kąpie­lo­we szy­te są bowiem ręcz­nie w Pol­sce, z naj­wyż­szej jako­ści wło­skich tka­nin. Czar­ny, jed­no­czę­ścio­wy model Hana­lei (Moiess) będzie dosko­na­łym wybo­rem  dla dziew­czyn, któ­re cenią sobie odważ­ne roz­wią­za­nia i odzna­cza­ją się sil­ną oso­bo­wo­ścią. Z pozo­ru pro­sta for­ma kostiu­mu zosta­ła uroz­ma­ico­na głę­bo­kim wycię­ciem odsła­nia­ją­cym ple­cy i boki, a wytrzy­ma­łe ramiącz­ka wyko­na­ne z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łu utrzy­mu­ją kostium we wła­ści­wym miej­scu, spra­wia­jąc, że  prócz wygo­dy ide­al­nie eks­po­nu­je syl­wet­kę. Posia­dacz­ki drob­nej syl­wet­ki z pew­no­ścią zachwy­ci jed­no­czę­ścio­wy, czar­ny kostium kąpie­lo­wy Solei (Le Petit Trou) z kla­sycz­nym pro­stym dekol­tem oraz ozdob­nie wią­za­ny­mi ramiącz­ka­mi, wyko­na­ny ze struk­tu­ral­ne­go ela­stycz­ne­go mate­ria­łu. Podob­nie jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy Amor (The Odder  Side), tym razem z gru­by­mi, wią­za­ny­mi ramiącz­ka­mi, zapro­jek­to­wa­ny w dwóch kolo­rach. Pięk­ny w swej pro­sto­cie, pozba­wio­ny wycięć powo­du­je, że świet­nie spraw­dzi się na każ­dej syl­wet­ce, a cały jego urok tkwi w ramiącz­kach wią­za­nych na kokard­ki. Noś go solo na pla­ży bądź w mie­ście do szor­tów w posta­ci body. Brą­zo­wy, jed­no­czę­ścio­wy, mini­ma­li­stycz­ny strój Gra­cie w cie­płym odcie­niu (Edi­ted) na cien­kich, nor­mal­nych ramiącz­kach, nie posia­da fisz­bin – są za to mięk­kie misecz­ki, któ­re zapew­nia­ją kom­fort i wygo­dę, a jeże­li lubisz się wyróż­niać i nie lubisz nudy, zde­cy­do­wa­nie postaw w tym sezo­nie na zwie­rzę­ce prin­ty (H&M), któ­re oprócz spód­nic czy sukie­nek, poja­wi­ły się rów­nież na bikini.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy