Stella McCartney, resort 2015

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: fashionisers.com, vogue.com

Stella_McCartney_023_1366.1366x2048

Zawsze lubię wprowadzać do swoich kolekcji trochę humoru. Te propozycje są jak super bohaterowie dla super kobiet” – podsumowała swoją barwną linię ubrań Stella McCartney, która na ostatni pokaz wybrała naturalną przestrzeń Elizabeth Street Garden w Nowym Jorku.

Kom­fort nosze­nia ubrań jest naj­waż­niej­szy dla każ­dej kobie­ty, dla­te­go wła­śnie do tej wła­ści­wo­ści pro­jek­tant­ka przy­wią­za­ła naj­więk­szą wagę. W jaki spo­sób uda­ło jej się osią­gnąć zamie­rzo­ny cel?

Klu­czem kolek­cji oka­za­ły się luź­ne, tro­chę za duże ubra­nia, z któ­rych zresz­tą Stel­la sły­nie nie od dziś. Na linię resort skła­da­ją się więc przede wszyst­kim sukien­ki: dłu­gie, roz­sze­rza­ne, zge­ome­try­zo­wa­ne, wzo­rzy­ste i z jedwa­biu. Każ­da sztu­ka wyda­je się być nie­po­wta­rzal­na.  Dla fanek sty­lu boy­friend McCart­ney zapro­jek­to­wa­ła sze­ro­kie spodnie w kom­ple­cie z mary­nar­ka­mi, koszu­le (z czę­sto powra­ca­ją­cym moty­wem pasów), mono­chro­ma­tycz­ne gar­ni­tu­ry oraz bar­dziej dziew­czę­ce i popraw­ne kostiu­my na wzór kimo­na i optycz­nie zmie­nia­ją­ce syl­wet­kę roz­sze­rza­ne spodnie z wyso­kim sta­nem o dłu­go­ści do poło­wy łyd­ki. Przy­rod­ni­czym moty­wem są tak­że nadru­ko­wa­ne na koszu­le i swe­try egzo­tycz­ne gra­fi­ki pta­ków.

Nie­po­wta­rzal­ność tej kolek­cji gwa­ran­tu­ją przede wszyst­kim buty, któ­rych nie znaj­dzie­my w liniach innych pro­jek­tan­tów, a już tym bar­dziej w skle­pach sie­cio­wych. To wyso­kie, potęż­ne, archi­tek­to­nicz­ne i drew­nia­ne kotur­ny, podob­ne do tych, któ­re zakła­da­li akto­rzy w sta­ro­żyt­nym teatrze grec­kim. Stel­la McCart­ney zde­cy­do­wa­ła się na wyso­kość rów­nież w przy­pad­ku pozo­sta­łych par obu­wia, któ­re nie są już drew­nia­ne, ale ich pode­szwa nadal jest gru­ba, gumo­wa – to głów­nie san­da­ły na deli­kat­nie tra­pe­ro­wej pod­sta­wie.

211
Czy jeste­ście już prze­ko­na­ni, że Resort 2015 w wyda­niu Stel­li McCart­ney to w 100 proc. kolek­cja dla wyma­ga­ją­cych i cenią­cych wygo­dę super kobiet? Obszer­ne i ory­gi­nal­ne faso­ny, dopa­so­wu­ją­ce się, zwiew­ne tka­ni­ny, powięk­szo­na roz­mia­rów­ka oraz motyw róż­no­rod­nych masek zaapli­ko­wa­ny na ubra­nia, sym­bo­li­zu­ją­cy moż­li­wość nosze­nia pro­jek­tów przez róż­no­rod­ne kobie­ty, spra­wia­ją, że nie mamy ku temu żad­nych wąt­pli­wo­ści.

Stella_McCartney_010_1366.1366x2048

Zwróć­cie uwa­gę na model­kę z lookbook’a kolek­cji – to rudo wło­sa pięk­ność z Pol­ski, Mag­da­le­na Jasek!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy