Starbucks Coffee w Dazaifu Tenman‐gu w Japonii

Wyjąt­ko­wa kawiar­nia sie­ci Star­bucks Cof­fee powsta­ła w wyni­ku pro­jek­tu archi­tek­tów Ken­go Kuma and Asso­cia­tes. Ponad 2000 drew­nia­nych belek two­rzy prze­kąt­ne uło­że­nie, symu­lu­jąc kra­tę. Efekt wizu­al­ny jest tak ory­gi­nal­ny i zaska­ku­ją­cy, że zacie­ka­wia pra­wie każ­de­go prze­chod­nia! Co wię­cej, loka­li­za­cja kawiar­ni jest dość nie­ty­po­wa, gdyż znaj­du­je się ona przed wej­ściem głów­nym do Daza­ifu Ten­man­gu, jed­ne­go z naj­bar­dziej zna­czą­cych sank­tu­ariów w Japo­nii, poświę­co­nych jed­ne­mu z bóstw. Zatem ten Star­bucks jest abso­lut­nie ska­za­ny na suk­ces, gdyż świą­ty­nię odwie­dza ok. 2 milio­nów tury­stów w sezo­nie. Ponad­to sama budo­wa i archi­tek­tu­ra nie pozwo­lą przejść obok obojętnie.…2000 belek o podob­nych wymia­rach, któ­rych cał­ko­wi­ta dłu­gość to aż 4,4 km, a sama kom­bi­na­cja uło­że­nia ma wpływ na taki, a nie inny wygląd i efekt koń­co­wy! Co wię­cej, mówi się, że dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu i zasto­so­wa­niu mate­ria­łów budow­la­nych głów­nie z drew­na, budy­nek nada­je się do recyc­lin­gu, ponad­to moż­na go dość szyb­ko roze­brać i posta­wić w innym miej­scu. My jeste­śmy pod wra­że­niem!

Tekst: Moni­ka Koryś

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy