MiejscaStyl życia

Starbucks Coffee w Dazaifu Tenman‐gu w Japonii

Wyjąt­ko­wa kawiar­nia sie­ci Star­bucks Cof­fee powsta­ła w wyni­ku pro­jek­tu archi­tek­tów Ken­go Kuma and Asso­cia­tes. Ponad 2000 drew­nia­nych belek two­rzy prze­kąt­ne uło­że­nie, symu­lu­jąc kra­tę. Efekt wizu­al­ny jest tak ory­gi­nal­ny i zaska­ku­ją­cy, że zacie­ka­wia pra­wie każ­de­go prze­chod­nia! Co wię­cej, loka­li­za­cja kawiar­ni jest dość nie­ty­po­wa, gdyż znaj­du­je się ona przed wej­ściem głów­nym do Daza­ifu Ten­man­gu, jed­ne­go z naj­bar­dziej zna­czą­cych sank­tu­ariów w Japo­nii, poświę­co­nych jed­ne­mu z bóstw. Zatem ten Star­bucks jest abso­lut­nie ska­za­ny na suk­ces, gdyż świą­ty­nię odwie­dza ok. 2 milio­nów tury­stów w sezo­nie. Ponad­to sama budo­wa i archi­tek­tu­ra nie pozwo­lą przejść obok obojętnie.…2000 belek o podob­nych wymia­rach, któ­rych cał­ko­wi­ta dłu­gość to aż 4,4 km, a sama kom­bi­na­cja uło­że­nia ma wpływ na taki, a nie inny wygląd i efekt koń­co­wy! Co wię­cej, mówi się, że dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu i zasto­so­wa­niu mate­ria­łów budow­la­nych głów­nie z drew­na, budy­nek nada­je się do recyc­lin­gu, ponad­to moż­na go dość szyb­ko roze­brać i posta­wić w innym miej­scu. My jeste­śmy pod wrażeniem!

Tekst: Moni­ka Koryś

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Miejsca

Podróże z Indią: Royals &Rice Bar/Berlin

Gdy­by ktoś zapy­tał mnie, gdzie chcia­ła­bym miesz­kać, bez waha­nia wybra­ła­bym Ber­lin. Uwiel­biam wra­cać do tego mia­sta, by poczuć jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, spo­tkać tutej­szych ludzi, wybrać się do jed­nej z pięk­nych kawiar­ni, jakie moż­na zna­leźć tutaj na…
Więcej
Styl życia

Przewodnik po smakach kawy Starbucks

Pas kawo­wy to dosko­na­le zna­ny miło­śni­kom kawy obszar na zie­mi. Regio­ny poło­żo­ne mię­dzy Zwrot­ni­ka­mi Raka i Kozio­roż­ca ucho­dzą bowiem za uni­kal­ne tere­ny, na któ­rych pozy­ski­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści ziar­na kawow­ca. W  dużej mie­rze, to właśnie…
Więcej
Styl życia

Nowy Rok – nowe Latte! Spróbuj, jak smakuje latte z mlekiem kokosowym w kawiarni Starbucks!

Jeśli czu­jesz, że to będzie nie­zwy­kły rok – masz rację! Szcze­gól­nie ze wzglę­du na bogac­two nowych sma­ków w Star­bucks. Po raz pierw­szy miło­śni­cy kawy w Pol­sce będą mogli zamó­wić swo­ją ulu­bio­ną lat­te z mle­kiem… koko­so­wym! To…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *