Sposób na zimową chandrę

Uwiel­bia­my mroź­ną, bia­łą i sło­necz­ną zimę. Mamy wte­dy mnó­stwo pomy­słów i aż nosi nas z domu. Nie­ste­ty ta pora roku ma też swo­je mrocz­ne obli­cze. Sza­ro, buro i plu­cha. Wte­dy naszym naj­lep­szym przy­ja­cie­lem sta­je się her­ba­ta, cie­pły koc, ulu­bio­na książ­ka i …

Urban Alter Ego skarpety

Skar­pet­ki noszą pra­wie wszy­scy. Nie­któ­rzy sezo­no­wo, a inni przez cały rok czy­niąc z nich doda­tek do swo­jej sty­li­za­cji. Waż­ne jed­nak, aby nie nosić byle cze­go. Urban Alter Ego to mar­ka ofe­ru­ją­ca pro­dukt, któ­ry ide­al­nie wpi­su­je się w kon­cep­cję slow life. Do pro­duk­cji każ­dej pary wyko­rzy­sty­wa­na jest wyso­ko­ga­tun­ko­wa, cze­sa­na baweł­na. Daje to skó­rze oddech, kom­fort i uczu­cie mięk­ko­ści.

Takie skar­pet­ki, jakie robi Urban Alter Ego zde­cy­do­wa­nie umi­lą zimo­wy czas spę­dza­ny w domu. Są ide­al­ne dla tych, któ­ry przy­wią­zu­ją wagę do jako­ści życia i tego, czym się ota­cza­ją. Pamię­taj­my, żeby robić sobie cho­ciaż małe przy­jem­no­ści zwłasz­cza wte­dy, kie­dy dopa­da nas zimo­wy spa­dek nastro­ju.

Urban Alter Ego skarpety

Kolek­cja dostęp­na jest na www.urbanalterego.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy