Sposób na plakat

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: pinterest.com, garancedore.com, polyvore.com

PicMonkey Collage

Pozwa­la­ją na uroz­ma­ice­nie suro­we­go wnę­trza, czy wypeł­nie­nie puste­go miej­sca na ścia­nie. Są tań­szą alter­na­ty­wą obra­zów. W dobie mini­ma­li­zmu i poszu­ki­wa­nia wygod­nych, prak­tycz­nych roz­wią­zań pla­ka­ty sta­ły się nie­zwy­kle popu­lar­ne. Moż­na zmie­niać je dużo szyb­ciej i pro­ściej niż tape­tę, nie wyma­ga­ją opra­wy a tak­że mogą prze­sta­wiać prak­tycz­nie wszyst­ko.

Wybór pla­ka­tów jest ogrom­ny. Wybie­ra­jąc ten do swo­je­go miesz­ka­nia powin­ni­śmy kie­ro­wać się kolo­ry­sty­ką, wiel­ko­ścią i… oczy­wi­ście tym, co nam się po pro­stu podo­ba. Zależ­nie od tego, czy miesz­ka­nie urzą­dzo­ne mamy w sty­lu vin­ta­ge, mini­ma­li­stycz­nym, kla­sycz­nym, powin­ni­śmy dobrze zasta­no­wić się nad wybo­rem, aby nowy doda­tek ide­al­nie wkom­po­no­wał się w styl wnę­trza.

Jeże­li cho­dzi o łącze­nie pla­ka­tów, pole manew­ru jest rów­nież sze­ro­kie. Może­my zde­cy­do­wać się na jeden, ale bar­dzo repre­zen­ta­cyj­ny, posia­da­ją­cy moc­ny akcent, któ­ry przy­ku­je uwa­gę, lub też zesta­wić ze sobą parę mniej­szych, bar­dziej neu­tral­nych pla­ka­tów, co da cie­ka­wy, nie­co­dzien­ny efekt. Potrzeb­ny jest tyl­ko pomysł i odro­bi­na kre­atyw­no­ści.

Jeże­li chce­cie wybrać naj­mod­niej­szy obec­nie doda­tek, pole­ca­my pla­ka­ty, na któ­rych znaj­du­ją się sub­tel­ne ilu­stra­cje prze­sta­wia­ją­ce kobie­ty, czy okład­ki zna­nych maga­zy­nów. Sta­ra­my się już omi­jać nie­co pre­ten­sjo­nal­ne cyta­ty, czy okle­pa­ne sym­bo­le naj­słyn­niej­szych euro­pej­skich sto­lic, któ­re swój okres świet­no­ści mają na chwi­lę obec­ną za sobą.

ashleigh-leech-someform-andy-warhol-poster-01

1
2
3

Gdzie zaopatrzyć się w plakaty?

Może Ci się wyda­wać, że pla­ka­ty są trud­no dostęp­ne, gdyż z regu­ły nie widu­je się ich w skle­pach z mebla­mi, czy nawet z dodat­ka­mi do wnętrz. Jed­nak wystar­czy chwi­lę poszpe­rać w inter­ne­cie, by prze­ko­nać się, że jest z cze­go wybie­rać. Duży wybór może­my zna­leźć na stro­nach takich jak wallbeing.com, czy homebook.pl.

Abso­lut­nym hitem są pla­ka­ty, któ­re moż­na zaku­pić na stro­nach słyn­nych ilu­stra­to­rek garancedore.fr, czy jessicadurrant.com. Deli­kat­na kre­ska, sub­tel­ne kolo­ry i lek­kość – wła­śnie te cechy łączą wszyst­kie dzie­ła tych arty­stek. Zakup takie­go dodat­ku wią­że się z ponie­sie­niem więk­szych kosz­tów, jed­nak gwa­ran­tu­je­my, że w każ­dym miesz­ka­niu zro­bi furo­rę. Lepiej zre­zy­gno­wać z kil­ku mniej­szych dodat­ków na rzecz pięk­ne­go, wyma­rzo­ne­go pla­ka­tu.

dior

Dior Ewe­li­na Dymek

Garance Dore 1

Garan­ce Dore

beauty_2

Garan­ce Dore

il_570xN.269109382

Jes­si­ca Dur­rant

_9798644

CANTON BOX CO.

il_570xN.280773338

Jes­si­ca Dur­rant

il_570xN.767504323_44pv

Jes­si­ca Dur­rant

_9893273

Lulu­si­mon­STU­DIO

urban-jungle

MAGDALENA PANKIEWICZ

Product_CUK10396_Image_1

Melis­sa Van Hise

cropwm

Gic­lee Print| By Robi­net Testard

img36o

Pot­te­ry Barn

sunglasses

Garan­ce Dore

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy