Sportowe klasyki na nowy, wiosenny sezon z kolekcją David Beckham Bodywear w sklepach H&M

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

David Beckham Bodywear1

Wio­sen­na kolek­cja David Bec­kham Body­we­ar sku­pia się na kla­sycz­nych spor­to­wych ele­men­tach, wzbo­ga­ca­jąc swo­je klu­czo­we pro­duk­ty, takie jak blu­zy i jog­ger­sy, o nowe faso­ny i świe­że dodat­ki. W asor­ty­men­cie domi­nu­ją neu­tral­ne kolo­ry, któ­re two­rzą nową defi­ni­cję bie­li­zny. Kolek­cja będzie dostęp­na glo­bal­nie we wszyst­kich skle­pach H&M, któ­re posia­da­ją dział męski, a tak­że na stro­nie hm.com od 4 lute­go.

W mojej kolek­cji Body­we­ar dla H&M wszyst­ko musia­ło być auten­tycz­ne. Jeśli sam bym cze­goś nie zało­żył, to nie mogło to tra­fić do skle­pów! Zale­ża­ło mi na tym, aby stwo­rzyć ubra­nia, któ­re są świet­nej jako­ści i mają pięk­ny design, ale rów­no­cze­śnie moż­na je kupić w przy­stęp­nej cenie. W kolek­cji Body­we­ar zawsze sta­ram się uwzględ­nić kla­sycz­ne ele­men­ty, takie jak blu­zy i dre­so­we spodnie, któ­re moż­na nosić w domu, ale też poza nim.” – powie­dział David Bec­kham

David Beckham Bodywear2

Blu­zy i jog­ger­sy to klu­czo­we skład­ni­ki gar­de­ro­by współ­cze­sne­go męż­czy­zny, któ­re mogą być noszo­ne na wie­le spo­so­bów i w róż­nych oko­licz­no­ściach. Naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Davi­da wyzna­cza nową defi­ni­cję sty­lu, zacho­wu­jąc jed­no­cze­śnie ele­men­ty, któ­re czy­nią je kla­sy­ka­mi.” – powie­dział Andre­as Löwen­stam, H&M’s Men’s Head of Design.

Blu­za z okrą­głym dekol­tem zosta­ła wzbo­ga­co­na o deta­le takie jak, pozo­sta­wio­ne na wierz­chu szwy, czy ragla­no­we ręka­wy dają­ce efekt zno­sze­nia. Blu­zy posia­da­ją rów­nież wszy­te po bokach zam­ki bły­ska­wicz­ne zapew­nia­ją­ce wygo­dę użyt­ko­wa­nia. Dostęp­ne są w odcie­niach sza­ro­ści, kha­ki i czer­ni.

Jog­ger­sy posia­da­ją wszyst­kie nie­zbęd­ne i funk­cjo­nal­ne deta­le, takie jak kie­sze­nie na zam­ki i trocz­ki. T-shir­ty i pod­ko­szul­ki utrzy­ma­ne są w kli­ma­cie całej kolek­cji – posia­da­ją nie­wy­koń­czo­ne lamów­ki i wystę­pu­ją w neu­tral­nych kolo­rach.

David Beckham Bodywear3

Te wszyst­kie pro­duk­ty zosta­ły włą­czo­ne do bazo­wych ele­men­tów kolek­cji David Bec­kham Body­we­ar, któ­ra dostęp­na jest w skle­pach na całym świe­cie, od cza­su jej wypusz­cze­nia w 2012 roku. Od same­go począt­ku kolek­cja była wiel­kim suk­ce­sem, speł­nia­jąc tym samym zamysł Davi­da o tym, aby stwo­rzyć zaufa­ną mar­kę bie­li­zny męskiej, któ­ra sta­ła­by się nie­zbęd­nym ele­men­tem gar­de­ro­by męż­czyzn na całym świe­cie.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNEKomentarze

komen­ta­rzy