Spektakularny pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia – „The Beatles”.

26 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w indu­strial­nej prze­strze­ni obiek­tu Miń­ska 65 odbył się spek­ta­ku­lar­ny pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Macie­ja Zie­nia, zaty­tu­ło­wa­nej „The Beatles”. Na wybie­gu zapre­zen­to­wa­no 57 syl­we­tek na sezon wiosna/lato 2019, któ­rych inspi­ra­cją był kul­to­wy bry­tyj­ski zespół two­rzą­cy w latach 60. i 70. XX wie­ku. Ubra­nia sta­no­wi­ły  zaska­ku­ją­cą inter­pre­ta­cję tam­tych cza­sów i ide­al­nie łączy­ły świa­ty mody i muzy­ki.

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kolek­cji był kul­to­wy zespół The BeatlesMaciej Zień połą­czył cha­rak­te­ry­stycz­ny styl muzy­ków i tren­dy panu­ją­ce w cza­sach świet­no­ści ban­du, w latach 60. i 70. XX wie­ku, z nowo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi i ele­men­ta­mi stre­et style’u. Róż­no­rod­ność barw, szla­chet­ne tka­ni­ny i ręcz­nie tka­ne wzo­ry to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty wyko­rzy­sta­ne w kolek­cji „The Beatles”. Domi­nu­ją w niej cha­rak­te­ry­stycz­ne dla pro­jek­tan­ta sukien­ki kok­taj­lo­we i wie­czo­ro­we. W kolek­cji nie zabra­kło jed­nak takich ele­men­tów jak dzwo­ny, gol­fy i sze­ro­kie ręka­wy oraz inter­pre­ta­cji gar­ni­tu­ru smo­kin­go­we­go, zna­ku roz­po­znaw­cze­go zespo­łu.

Zapre­zen­to­wa­na kolek­cja to przede wszyst­kim szla­chet­ne tka­ni­ny, takie jak muślin czy jedwab. Wśród syl­we­tek domi­nu­ją koron­ki, któ­re wyko­rzy­sta­ne zosta­ły rów­nież jako zmy­sło­we deta­le oraz pli­sy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla lat 70. i prin­ty, takie jak wzór mon­ste­ry czy kro­ko­dy­la. Zaska­ku­ją­cym ele­men­tem kolek­cji są pió­ra, któ­re sta­no­wią inter­pre­ta­cję mod­nych w tam­tych cza­sach futer.                 

Pro­jek­tant wyko­rzy­stał ręcz­nie naszy­wa­ne kwia­to­we apli­ka­cje, wstąż­ki, kora­li­ki, kamie­nie i krysz­ta­ły Swa­ro­vskie­go, co nada­ło nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru każ­de­mu z pro­jek­tów.

Nowa kolek­cja zachwy­ca swo­ją kolo­ry­sty­ką. Pro­jek­tant przed­sta­wił dwa głów­ne tren­dy wśród barw na sezon wiosna/lato 2019: baby blue i pista­cjo­wy. Dodat­ko­wo wyróż­nić moż­na beż, róż oraz czerń i biel – ulu­bio­ne kolo­ry Beatles’ów. Syl­wet­ki z poka­zu dopeł­nia­ły akce­so­ria: buty Bal­dow­ski z kolek­cji zapro­jek­to­wa­nej przez Macie­ja Zie­nia oraz biżu­te­ria ZoZo Design.  

Poka­zo­wi kolek­cji „The Beatles” towa­rzy­szy­ła wyjąt­ko­wa opra­wa. Nastro­jo­wa muzy­ka, spe­cjal­na sce­no­gra­fia i odpo­wied­nio dobra­na gra świa­teł spra­wi­ły,  że wszy­scy zapro­sze­ni goście mogli prze­żyć podróż do sza­lo­nych lat 60. i 70. i poczuć się jak na kon­cer­cie tych bry­tyj­skich gwiazd roc­ka. 

W prze­strze­ni wyda­rze­nia zapre­zen­to­wa­no wiel­ko­for­ma­to­we gre­sy od Cera­mi­ki Tubą­dzin – głów­ne­go part­ne­ra poka­zu. Wyeks­po­no­wa­ne kolek­cje ide­al­nie kom­po­no­wa­ły się z este­ty­ką lat 60., któ­ra zain­spi­ro­wa­ła pro­jek­tan­ta. Mono­chro­ma­tycz­ne bar­wy i wyra­fi­no­wa­ne zdo­bie­nia, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją naj­now­szą kre­ację płyt Macie­ja Zie­nia, zna­ko­mi­cie kore­spon­do­wa­ły ze sty­lem czwór­ki z Liver­po­olu. Wybra­ny przez arty­stę wzór Spec­chio Car­ra­ra zachwy­ca wyjąt­ko­wo deli­kat­ną w doty­ku saty­no­wą powierzch­nią, a gres Amber Vein jest nie­sza­blo­no­wym połą­cze­niem ele­ganc­kiej czer­ni z bursz­ty­no­wy­mi żyła­mi. Pokaz był rów­nież uho­no­ro­wa­niem deka­dy wspól­nych dzia­łań pro­jek­tan­ta z Gru­pą Tubą­dzin. 

Pokaz sty­li­zo­wał Mate­usz Opa­ciń­ski, nato­miast za wyjąt­ko­wą cho­re­ogra­fię  odpo­wia­dał świa­to­wej sła­wy cho­re­ograf Wal­dek Szym­ko­wiak. Make up wyko­nał    salon Moko­tow­ska Make up Aca­de­my, a o fry­zu­ry zadba­ła fir­ma Kemon.

Spon­so­ra­mi poka­zu były fir­my: Tubą­dzin, Jagu­ar, Team Gro­up, Land Rover, Ciso­wian­ka Per­la­ge, ZoZo Design, Kochań­ski, Zię­ba & part­ners, Kemon, Baziół­ka, Bal­dow­ski, Into Beau­ty, Backstage4rent, Mila­gro, V=Carlo Ros­si, ST Bene­dict  oraz Żóbrów­ka Czar­na. Patro­nat medial­ny nad wyda­rze­niem obję­li: Elle, Gala oraz Lamode.info. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia:  Filip Okopny/Fashion Ima­ges
Komentarze

komen­ta­rzy