Specjalizacja: geometria, nowy trend a może wciąż powracający akcent?

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

GEO6A

Lata 60. były, i są nadal, nie­wy­czer­pa­nym źró­dłem inspi­ra­cji dla kre­ato­rów mody bez wzglę­du na obo­wia­zu­ja­ce w danym cza­sie ten­den­cje. W tym sezo­nie nosi­my ubra­nia i dodat­ki z geo­me­trycz­ny­mi nadru­ka­mi w każ­dej posta­ci.

Dziew­czę­ce gro­chy, a może impo­nu­ją­ce pop – arto­we kon­ste­la­cje zlo­żo­ne z rom­bów jak w kalej­do­sko­pie? Odważ­ne fashio­nist­ki sty­lo­wo połą­czą pozor­nie kon­tra­stu­ją­ce wzo­ry, zaś mini­ma­list­ki zesta­wią geo­me­trycz­ne nadru­ki z mono­ko­lo­ry­tycz­ny­mi dodat­ka­mi. Pierw­sze mogą wziąć przy­kład z mul­ti­ko­lo­ro­wej kolek­cji Cha­nel, dru­gim z pew­no­ścią zaim­po­nu­ją pro­ste, pudeł­ko­we płasz­cze z met­ka Miu Miu.

Sezon na geo­me­trycz­ne nadru­ki na ubra­niach to zło­ty okres zarów­no dla wiel­bi­cie­lek mody retro, jak i zwo­len­ni­czek naj­now­szych tech­no­lo­gii wyko­rzy­sty­wa­nych w kra­wiec­twie.

GEO5A

GEO1A

GEO2A

GEO3A
Jesien­ne lek­cje z geo­me­trii odro­bi­my bez­błęd­nie!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy