Moda

Spacer wzdłuż Morza Śródziemnego – Chanel Cruise 2020/21 “Balade en Méditerranée”

Virginie Viard przenosi nas w magiczną wycieczkę po Morzu Śródziemnym. Nowa kolekcja Chanel Cruise 2020/21 to bowiem celebracja swobodnego, wyluzowanego i uroczego stylu, zainspirowanego malowniczymi widokami Riwiery Włoskiej i Francuskiej.

Powie­wa­ją­ce na tle błę­kit­ne­go nie­ba kwia­ty hibi­sku­sa, szum morza, blask słoń­ca i śpiew pta­ków – tak koją­co roz­po­czy­na się video zwia­stu­ją­ce naj­now­szą kolek­cję Cha­nel, zwia­stu­ją­ce nad­cho­dzą­ce waka­cje. Model­ki pre­zen­tu­ją naj­now­sze ele­men­ty kolek­cji na tle morza – na tara­sie oraz wybrze­żu,  a całość dopeł­nia­ją­ce koją­ce kolo­ry poma­rań­czu i różu zacho­dzą­ce­go w tle słoń­ca. To prze­ło­mo­wa kolek­cja fran­cu­skiej mar­ki nie tyl­ko ze wzglę­du na pro­jek­ty, ale przede wszyst­kim fakt, że Cha­nel to pierw­szy dom mody, któ­ry wybieg zamie­nił na pre­zen­ta­cję video, aby zapre­zen­to­wać corocz­ną kolek­cję Cru­ise, któ­ra mia­ła odbyć się w maju w Capri. 

Cha­nel Cru­ise 2020/21 to inspi­ro­wa­na kli­ma­tem fran­cu­skiej i wło­skiej Riwie­ry lat 60. non­sza­lan­cja, ele­gan­cja i wyra­fi­no­wa­na pro­sto­ta w jed­nym, a jed­no­cze­śnie ubra­nia ide­al­ne na waka­cje, któ­re łatwo i dowol­nie moż­na ze sobą kom­po­no­wać i prze­wo­zić w podró­ży – to nie tyl­ko nie­ustan­nie prze­wi­ja­ją­cy się  w nie­mal każ­dej kolek­cji Cru­ise motyw mary­ni­stycz­ny w posta­ci pasków, ale tak­że kla­sycz­ne i cha­rak­te­ry­stycz­ne dla fran­cu­skie­go domu mody kolo­ry, a więc przede wszyst­kim czer­ni i bie­li oraz twe­edo­wych mary­na­rek w lek­kiej wer­sji, ide­al­nej na całe dnie spę­dza­ne nad morzem czy twe­edo­wych spód­nic. Prócz tego, w tym sezo­nie na Riwie­rze nosi­my dużo jean­su i soczy­ste kolo­ry – oranż, fuk­sja czy bla­dy, pudro­wy róż, któ­re to odcie­nie znaj­du­ją tak­że odzwier­cie­dle­nie w bajecz­nym, mie­nią­cym się cukier­ko­wy­mi kolo­ra­mi nie­bie. Wszech­obec­ne są fal­ba­ny, któ­re zdo­bią teraz krót­kie topy i sukien­ki, a kurt­ka Cha­nel poja­wi­ła się w nowej inter­pre­ta­cji, połą­cze­nia lek­kie­go twe­edu i kul­to­we­go jean­su. 

Zdję­cia do naj­now­szej kam­pa­nii autor­stwa Karim Sadli, a twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła super­mo­del­ki Mica Arga­ña­raz and Camil­le Hurel. Za fry­zu­ry odpo­wia­da­ła sty­list­ka Damien Bois­si­not, a maki­jaż dyrek­tor kre­atyw­na beau­ty domu mody Cha­nel – Lucia Pica. Bajecz­na sce­no­gra­fia jest zaś dzie­łem Ale­xan­dra Boc­ka.

Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Cru­ise 2020/21 “Bala­de en Médi­ter­ra­née” będzie dostęp­na w buti­kach Cha­nel od listo­pa­da.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej