Najwyższa pora budzić się do życia razem z naturą. Wiosna, ach, to Ty! Wraz z powracającą na nowo do życia naturą, celebrując piękno ukwieconych łąk, marka H&M postanowiła stworzyć dziewczęcą, lekką kolekcję pełną florystycznych nadruków ręcznie malowanych przez zespół projektantów H&M, będącą ukłonem w kierunku rzemiosła i zrównoważonej mody.

 

wiosena kolekcja H&m

 

Auto­rzy kwia­to­wych nadru­ków – pro­jek­tan­ci H&M Abi­ga­il Mor­ris, Kavi­ta Rava­liya, Hol­ly Watts i Flo­ren­tin Bodet nie tyl­ko wzię­li czyn­ny udział w two­rze­niu naj­now­szej kolek­cji, ale wystą­pi­li tak­że w towa­rzy­szą­cej jej kam­pa­nii. Twór­cy wzo­rów poszu­ki­wa­li inspi­ra­cji spę­dza­jąc czas na łonie natu­ry, a prze­peł­nio­ne kwia­ta­mi łąki i ulu­bio­ne polne kwia­ty to ele­men­ty, któ­re chcie­li utrwa­lić w swo­ich projektach.

Roman­tycz­ne nadru­ki na mate­ria­ły powsta­ły więc zupeł­nie natu­ral­nie: wśród nich zna­la­zły się ręcz­nie malo­wa­ne kwia­ty, roz­wia­ne wia­trem i nie­okieł­zna­ne. Ide­al­nym tłem dla tak bez­tro­skich, dziew­czę­cych, nie­win­nych nadru­ków są zaś let­nie sukien­ki – podob­nie jak malun­ki – odda­ją­ce pięk­no natu­ry, a tak­że jej nie­prze­wi­dy­wal­ny, a jed­no­cze­śnie uro­kli­wy cha­rak­ter. W kolek­cji znaj­dzie­my więc zwiew­ne, lek­kie, roman­tycz­ne sukien­ki inspi­ro­wa­ne kształ­tem róż­no­rod­nych kwia­tów, dopa­so­wa­ne topy, ale tak­że spód­ni­ce z wyra­zi­sty­mi deta­la­mi widocz­ny­mi w nowo­cze­snych, obszer­nych faso­nach. Sukien­ki bez ręka­wów zdo­bią zaś  na zmia­nę: deli­kat­ne fal­ba­ny i sub­tel­ne ramiącz­ka. Uro­cze, dziew­czę­ce topy i spód­ni­ce posia­da­ją dodat­ko­wo łatwe do nosze­nia ela­stycz­ne paski w talii.  Całość uzu­peł­nio­no o  dodat­ki takie jak mod­ny w tym sezo­nie kape­lusz typu buc­ket hat czy chu­s­tę. Kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na w bar­wach bli­skich natu­rze. Nie znaj­dzie­my tu więc „krzy­kli­wych”, inten­syw­nych kolo­rów, a zamiast tego mnó­stwo łagod­nych paste­li: odcie­nie zła­ma­nej bie­li, bla­dą mię­to­wą zie­leń i deli­kat­ny żółty.

Naj­now­sza, wio­sen­na pro­po­zy­cja mar­ki to jed­nak nie tyl­ko pięk­no i deli­kat­ność pro­jek­tów, ale przede wszyst­kim wyraz nadziei na zacho­wa­nie rze­mio­sła i tęsk­no­ty za bar­dziej zrów­no­wa­żo­na modą w przy­szło­ści, do cze­go nie­ustan­nie w swo­ich dzia­ła­niach dąży H&M. Naj­lep­szym dowo­dem są mate­ria­ły z któ­rych powsta­ła kolek­cja: 100% baweł­na orga­nicz­na i mie­szan­ka baweł­ny orga­nicz­nej i lnu.

marka H&M sukienki sukienki H&M wiosene sukienki H&M kwiatowe sukienki H&M kwiatowe sukienki H&M sukienka na lato sukienka na lato H&M sukienka na lato H&M

Flo­ry­stycz­na, wio­sen­na kolek­cja H&M będzie dostęp­na już od 08 kwiet­nia i będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach mar­ki na całym świe­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej hm.com.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej