Sophia Amuroso – pierwsza „GIRLBOSS” internetowego biznesu

 

Sophia Amuroso, założycielka słynnego serwisu e-commerce Nasty Gal, od lat nieprzerwanie jest jedną z najczęściej wspominanych osób z branży modowej. Gdy wydawało się, że jest na szczycie, serwis Nasty Gal ogłosił upadłość. Dziś Sophia znów jest na językach wszystkich za sprawą serialu „GirlBoss” emitowanego na Netflixie, który jest luźną interpretacją prawdziwej historii jej życia.

Sophia Amu­ro­so swo­je modo­we impe­rium zaczę­ła two­rzyć 11 lat temu w małym miesz­kan­ku w San Fran­ci­sco, wypeł­nio­nym po brze­gi ubra­nia­mi vin­ta­ge. Kupo­wa­ła ubra­nia w pobli­skich skle­pach z odzie­żą uży­wa­ną, prze­ra­bia­ła je i sprze­da­wa­ła po kil­ka­krot­nie wyż­szych cenach. Szyb­ko zaczę­ła odno­sić suk­ces finan­so­wy, a jej sklep na eBayu, Nasty Gal Vin­ta­ge, roz­wi­jał się w bły­ska­wicz­nym tem­pie. Sie­lan­ka zosta­ła prze­rwa­na 2 lata póź­niej, gdy ser­wis eBay zawie­sił kon­to Amu­ro­so, ponie­waż umiesz­cza­ła ona lin­ki w odpo­wie­dziach na komen­ta­rze klien­tów.

Sophia posta­no­wi­ła nie sie­dzieć z zało­żo­ny­mi ręka­mi i nie­dłu­go póź­niej otwo­rzy­ła swój wła­sny sklep inter­ne­to­wy. Pierw­sze 3 lata dzia­łal­no­ści były pasmem suk­ce­sów Nasty Gal. W roku 2011 fir­ma gene­ro­wa­ła 28 milio­nów dola­rów przy­cho­dów rocz­nie i sta­ła się wyrocz­nią w kwe­stiach mody dla dziew­czyn na całym świe­cie. W wie­ku zale­d­wie 27 lat Sophia Amu­ro­so wyda­wa­ła się ucie­le­śnie­niem speł­nio­ne­go „ame­ri­can dre­am”.

Ser­wis Nasty Gal nie­ustan­nie się roz­wi­jał i wzbu­dził zain­te­re­so­wa­nie inwe­sto­rów. Pierw­si poja­wi­li się już w mar­cu 2012 roku. Fir­ma zało­żo­na przez  Amu­ro­so dosta­ła wte­dy poważ­ny zastrzyk gotów­ki, co pozwo­li­ło w 2014 roku otwo­rzyć  sta­cjo­nar­ne skle­py w Los Ange­les. Sophia Amu­ro­so opi­sa­ła swój suk­ces w pierw­szej książ­ce zaty­tu­ło­wa­nej „Girl­Boss”, będą­cej jej auto­bio­gra­fią. Jako biz­ne­swo­man było wte­dy inspi­ra­cją dla wie­lu mło­dych dziew­czyn, któ­re tak jak ona chcia­ły speł­niać marze­nia i odno­sić spek­ta­ku­lar­ne suk­ce­sy. Jed­nak fir­ma Amu­ro­so nie­dłu­go póź­niej zaczę­ła mieć bar­dzo poważ­ne pro­ble­my.

Pierw­szą poważ­ną zmia­ną w Nasty Gal było odej­ście Chir­sti­ny Feruc­ci, obej­mu­ją­cej sta­no­wi­sko Dyrek­tor ds. Sprze­da­ży. Była ona rów­nież pierw­szą oso­bą zatrud­nio­ną w Nasty Gal. Ser­wis inter­ne­to­wy zaczął mieć coraz więk­sze pro­ble­my finan­so­we, któ­ry­mi jed­nak nikt się nie inte­re­so­wał, ponie­waż na języ­kach wszyst­kich wciąż była Sophia.

W stycz­niu 2015 roku Amu­ro­so ogło­si­ła, że rezy­gnu­je ze sta­no­wi­ska CEO Nasty Gal i prze­ka­zu­je je She­ree Water­son. Pozo­sta­ła ona jed­nak dalej sze­fo­wą mar­ki oraz mar­ke­tin­gu. Mimo coraz więk­szych pro­ble­mów finan­so­wych, inwe­sto­rzy dalej dokła­da­li do Nasty Gal, zwięk­sza­jąc tym samym pre­sję, któ­rej ser­wis nie był w sta­nie znieść. W grud­niu 2016 roku spół­ka ogło­si­ła upa­dłość.

Obec­nie ser­wis Nasty Gal jest sprze­da­wa­ny angiel­skiej fir­mie Boohoo, któ­ra obie­cu­je, że nie dopu­ści do kolej­nej upa­dło­ści. Sophia Amu­ro­so nie daje jed­nak o sobie zapo­mnieć, tym razem za spra­wą seria­lu „Girl­Boss” emi­to­wa­ne­go w ser­wi­sie Net­flix. Opo­wia­da on histo­rię zało­ży­ciel­ki Nasty Gal w spo­sób bar­dzo praw­dzi­wy i przej­mu­ją­cy. Pierw­szy sezon już moż­na oglą­dać onli­ne.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy