Sofia Coppola majową redaktorką naczelną W Magazine

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: wmagazine.com, mylusciouslife.com

Sofia Coppola … 'It sounded like it had all the elements for a fun pop movie.'

Sofia Cop­po­la pocho­dzi z rodzi­ny wło­skich imi­gran­tów – będąc cór­ką reży­se­ra, już jako nie­mow­lę wystą­pi­ła w fil­mie Ojciec chrzest­ny. Z cza­sem sama sta­ła się reży­ser­ką, pro­du­cent­ką, aktor­ką, pro­jek­tant­ką mody, a nawet model­ką. Jej mężem jest woka­li­sta gru­py Pho­enix – Tho­mas Mars. Cze­go wię­cej moż­na chcieć? A no moż­na! Na przy­kład zostać redak­tor­ką.

620W-Magazine-Cover-Special-Sofia-Coppola-Editio-0018620

Redak­tor naczel­ny W Maga­zi­ne Ste­fa­no Ton­chi, pomógł Cop­po­la speł­nić jej te marze­nie z dzie­ciń­stwa. Capol­la nie tyl­ko opo­wia­da o bli­skich jej oso­bach, ale tak­że poru­sza waż­ne dla niej tema­ty, nad któ­ry­mi sama spra­wu­je pie­cze w majo­wym wyda­niu.

Kir­sten Dunst, któ­rą mogli­śmy ostat­nio zoba­czyć w pięk­nej sesji dla kwiet­nio­we­go Harper’s Baza­ar UK, zosta­ła gwiaz­dą nume­ru. To ulu­bio­na aktor­ka nowej Pani redak­tor, któ­ra zagra­ła m.in. w „Maria Anto­ni­na” oraz „Prze­kleń­stwa nie­win­no­ści”. W wywia­dzie mówi­ła o szcze­gól­nej rela­cji z kinem (min. o nago­ści) i z samą Cop­po­la. Zdję­cie Kir­sten zosta­ło wyko­na­ne przez słyn­ne­go foto­gra­fa mody Juer­ge­na Tel­le­ra.

Oprócz wywia­du z Dunst, w nowym nume­rze W Maga­zi­ne zna­lazł się rów­nież zapis roz­mo­wy z aktor­ką Mari­są Beren­son oraz dłu­go­let­nim przy­ja­cie­lem Sofii – Pau­lem For­tu­ne (deko­ra­to­rem wnętrz pra­cu­ją­cym dla Mar­ca Jacob­sa).

For Vers24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy