Social Media Is Not Real Life – wyjście na jaw prawdy, którą wszyscy znają

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia:pinterest.com

4vsMf0e

Ponad pół milio­na fol­lo­wer­sow na Insta­gra­mie, zara­bia­ne kil­ka tysię­cy za zdję­cie w sukien­ce od danej fir­my lub jedze­nia, kon­trakt z agen­cją mode­lek. Masa pra­cy wło­żo­na w kre­owa­nie swo­je­go wize­run­ku, tyl­ko po to żeby nagle to wszyst­ko porzu­cić.

Wyda­je się nie­moż­li­we, ale wła­śnie tak postą­pi­ła gwiaz­da inter­ne­tu Esse­na O’Neill z Austra­lii.

19-lat­ka, któ­ra od 3 lat rzą­dzi por­ta­la­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi wyco­fa­ła się ze swo­jej dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści w inter­ne­cie. Usu­nę­ła Tum­br­la i Snap­cha­ta. Z Insta­gra­ma znik­nę­ło 2000 zdjeć, a w resz­cie zosta­ła pod­da­na edy­ta­cji gdzie Esse­na opi­sa­ła smut­ne wspo­mnie­nia zwią­za­ne z powsta­niem każ­de­go zdję­cia – “Zro­bio­no mi oko­ło stu zdjęć, zanim mój brzuch wyglą­dał dobrze. Nie­wie­le jadłem tego dnia. Krzy­cza­łam na moją młod­sza sio­strę i kaza­łam jej robić kolej­ne zdję­cia zanim nie zna­la­złam takie­go, z któ­re­go byłam dum­na.”

_86472252_instagram231
_86472254_instagram221331
_86472256_instagram21311331

Zdawać by się mogło, ze osoba, która w mniemaniu innych ma życie lekkie i cudowne jak z bajki nie postanowiłaby z niego zrezygnować. A jednak!

Co skło­ni­ło 19-lat­kę do zmia­ny swo­je­go życia o 180 stop­ni?

- Mia­łam wszyst­ko, ale posia­da­nie wszyst­kie­go w social mediach nie prze­kła­da się na praw­dzi­we życie.

Na stro­nie letsbegamechangers.com Esse­na opu­bli­ko­wa­ła fil­mik, na któ­rych opo­wia­da, jak bar­dzo jej życie było fik­cją i zachę­ca zająć się praw­dzi­wym życiem, któ­re nie jest wykre­owa­ne na potrze­by mediów spo­łecz­no­ścio­wych.

Niby wszyst­ko ok, ale jed­nak coś tu się nie zga­dza. Z jed­nej stro­ny Esse­na chce porzu­cić swo­ją dzia­łal­ność w inter­ne­ci­ne, a z dru­giej rekla­mu­je swo­ją nową stro­nę Lets Be Game Chan­gers, na któ­rej mają się poja­wiać dys­ku­sje na temat zdro­wia, wega­ni­zmu, ochro­ny śro­do­wi­ska, inspi­ru­ją­cych ksią­żek, fil­mów i tema­tów do ogól­nej dys­ku­sji.

Wie­lu obser­wa­to­rów jest zasko­czo­nych zacho­wa­niem nasto­lat­ki. Są domnie­ma­nia, że to chwyt mar­ke­tin­go­wy I pięk­na blon­dyn­ka chce tyl­ko zmie­nić kie­ru­nek swo­jej karie­ry na inne tory, a nie cał­ko­wi­cie z niej zre­zy­gno­wać.

aSwKZmw

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24

 

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy