Styl życia

Śniadanie w Costa Coffee

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Doskonale wie o tym sieć kawiarni Costa Coffee, która zaprezentowała swoją zimową ofertę. W sezonowym menu, oprócz pożywnych śniadań, zagoszczą pyszne, pełnowartościowe lunche.

Śniadanie w Costa Coffee

Śnia­da­nie w Costa Coffee

Ener­gia na cały dzień

Costa Cof­fee dba o potrze­by wszyst­kich swo­ich Gości. W nad­cho­dzą­cym sezo­nie miło­śni­cy śnia­dań i lun­chów poza domem będą mie­li oka­zję spró­bo­wać nowo­ści w menu. Briosz­ka, czy­li deli­kat­na droż­dżo­wa bułecz­ka z łoso­siem, Quiche, a może po pro­stu potrój­ny tost Capre­se? W Costa Cof­fee każ­dy znaj­dzie coś dla siebie!

Jed­ną z pro­po­zy­cji śnia­da­nio­wych jest tost Capre­se – potrój­ny tost wege­ta­riań­ski ser­wo­wa­ny z gril­lo­wa­ny­mi sezo­no­wy­mi warzy­wa­mi, moz­za­rel­lą, a tak­że z aksa­mit­nym i łagod­nym w sma­ku zie­lo­nym i czer­wo­nym pesto. Kru­chy, deli­kat­ny, przy­go­to­wy­wa­ny na miej­scu z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią, z naj­wyż­szej jako­ści skład­ni­ków tost Capre­se ocza­ru­je nie­jed­no pod­nie­bie­nie! Zarów­no do tostu, jak i do briosz­ki doda­wa­ny jest ory­gi­nal­ny sos guaca­mo­le spro­wa­dza­ny pro­sto z Meksyku.
W zimo­wym menu pozo­sta­ją uwiel­bia­ne przez Gości cro­is­san­ty, jogur­ty oraz sze­ro­ka ofer­ta sma­ko­wa bagie­tek. 

W ofer­cie lun­cho­wej nato­miast kró­lu­je Quiche w dwóch wer­sjach sma­ko­wych: mię­snej z cho­ri­zo i warzy­wa­mi oraz wege­ta­riań­skiej z dużą ilo­ścią sezo­no­wych warzyw. Ser­wo­wa­ny na gorą­co Quiche ide­al­nie skom­po­nu­je się z roz­grze­wa­ją­cą zimo­wą her­ba­tą, kla­sycz­ną kawą lub owo­co­wym kok­taj­lem czy też świe­żym sokiem.

A może… herbata?

Sezon zimo­wy w Costa Cof­fee to nie tyl­ko aro­ma­tycz­ne kawy i pysz­ne prze­ką­ski, ale tak­że… roz­grze­wa­ją­ce her­ba­ty! Czar­na her­ba­ta zimo­wa z dodat­kiem imbi­ru, żura­wi­ny, roz­ma­ry­nu, a tak­że pla­ster­ka świe­żej poma­rań­czy lub grejp­fru­ta to ide­al­na pro­po­zy­cja dla miło­śni­ków inten­syw­nych, choć nie­oczy­wi­stych sma­ków. Inną pro­po­zy­cją jest Cydro­wy czar – napój jabł­ko­wy ser­wo­wa­ny na cie­pło, roz­grze­wa­ją­cy, ale pobu­dza­ją­cy w sma­ku i orzeź­wia­ją­cy, z domiesz­ką cyna­mo­nu, anyżu
i poma­rań­czy. 

Śnia­da­nia w kawiar­niach Costa Cof­fee będą ser­wo­wa­ne każ­de­go dnia tygo­dnia do godz. 12. Lun­che nato­miast – będą dostęp­ne dla Gości po godz. 12. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomStyl życia

Letnie nowości dla koneserów kawy w COSTA COFFEE

  Kawa jest naj­bar­dziej popu­lar­nym napo­jem na Zie­mi. Może być ser­wo­wa­na na cie­pło lub zim­no w zależ­no­ści od gustu czy pory roku. Sekret jej sma­ku tkwi jed­nak przede wszyst­kim w sta­ran­nie dobra­nej mie­szan­ce zia­ren, cza­sie ich…
Więcej
Wywiady

Poznajcie Zofię Różycką

Nie­zwy­kle uta­len­to­wa­na, nie­spo­ty­ka­nie skrom­na. Rysow­nicz­ka, autor­ka prze­pi­sów na pysz­ne słod­ko­ści.  Z powo­dze­niem łączy swo­je dwie naj­więk­sze pasje. Do dłu­giej listy suk­ce­sów może dopi­sać wła­śnie współ­pra­cę z Costa Cof­fee – jej ilu­stra­cje zdo­bią jesien­ną kar­tę kawiarni.
Więcej
MiejscaStyl życia

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas na pew­no nie raz skosz­to­wał wani­lio­wej Orki lub w okre­sie świą­tecz­nym Pier­ni­ko­wej Lat­te. Począt­ko­wo kawiarnia…
Więcej